sound: LamPhwun.wma

ลำพื้น

ข้าพระพุทธเจ้า ชาวอีสานทุก ๆ ท่าน มือสิบนิ้ว ผู้ข้ายกใส่เกล้า เหนือเกศเกศา
ขอขมาวันทา ใส่เศียรมาเวียนน้อม ขอให้จอมธรรมเจ้าเหนือหัวเกล้ากระหม่อม
พระราชินีแม่เจ้า ลือเท่าทั่วแดน ทุกเขตแคว้น แดนถิ่นชาวอีสาน ขอกราบกรานอวยพร
กษัตรีย์ ของชาวไทยให้อยู่เย็นสบายเนื้อ …ฯ
(เข้าจังหวะ)
เอาเด้อ - สิบสอง สิงหา บรรจบ ครบแล้ว - ครบแล้ว ชาวอีสาน
ทุกเหล่า ขอให้พระ แม่เจ้า อย่ามีเศร้า เก่าหมอง - ดุจ ดังดวง - คัน
ดอกไม้ - ดอกไม้ บานทั่ว ไทยอีสาน ว่าแต่บาน ปรีดิ์เปรม สุขเกษม
สำราญ ทั่วอีสาน เหนื้อใต้ - มวล ชาวไทย - อัน ทั้งค่าย -
ทั้งค่าย ดีใจ ซ่อยซื่น คุณพ่อแม่ เปี่ยมล้น บ่มีแห้ง เฮือดหาย - เปรียบ
เสมือน - อัน แม่น้ำ - แม่น้ำ สายใหญ่ อาโป๋ พระเสโท
ไหลริน ท่านบ่หัว ซาซ่ำ - เป็น ห่วงนำ - ประชา ชาวเชื้อ -
ชาวเชื้อ บนดอย คอยล่ำ - สัจ (จา)ธรรม ของพระแม่ เปลี่ยมล้น -
เปลี่ยมล้น จนก้อง ทั่วแผ่นดิน - ได้ ยินเด้อ - ได้ ยินซ๋า ทั่วพารา
เหนือใต้ - เหนือใต้ พวกหมู่เฮา ชาวไทย ถวายน้อม วันแม่ - สิบสอง
สิงหา ชาวไทย ทั่วหล้า - ทั่วหล้า ขอน้อม ยื่นถวาย - พระ
องค์สุข - คั่น ส(า)บาย ทั้งว(อ) รกายสั้ม - กายสั้ม บารมี
ของท่าน - ทุก สิ่งผอง พระให้ได้ บันดาล - บันดาล ชาวอีสาน
ใหญ่น้อย - ใหญ่น้อย เฮาได้ พึ่งบุญ
(บรรเลง)
- คุณ เอ้ยคุณ คุณพระแม่ มากล้น - มากล้น ยิ่งใหญ่ ไพศาล
เปรียบเสมือน พอปาน แม่นที กะเป็นได้ - หยด หนึ่งนั้น น้ำพระทัย ของท่าน
- ของท่าน โชลมดิน พื้นแผ่น แผ่ลงไป ทั่วแคว้น จนก้อง ทั่วแผ่นดิน
- อีก ทั้งจอม - องค์ ภูมินทร์ คู่บา รมีท่าน - บุญ สมภาร
- คั่น ล้นเกล้า - ล้นเกล้า เหนือเศียร เกล้ากระหม่อม - สิบสอง สิงหา
ชาวไทย ทั่วหล้า - ทั่วหล้า พากันพร้อม สดุดี - ฑีฆา ยุกา
- คั่น โห-ตุ พระมหา ราชินี - ก(า) ษัตรีย์ - ของ ชาวไทย
- ให้ อยู่เย็น - อย่ามีฮ้อน

คำศัพท์ : คั่น = ถ้า-, อาโป๋ (อาโป) = น้ำ, พระเสโท = เหงื่อ, น้ำพระทัย = น้ำใจ, ภูมินทร์ = พระภูมิเจ้าที่ ฑีฆายุ=อายุยืน, โหตุ = จงมี, นที [นะ-ที] = น้ำ, แม่นที = แม่น้ำ