โน้ต ลูกทุ่ง

ฮักสาวขอนแก่น - เท่ห์

ฮักสาวขอนแก่น - เท่ห์
inst
{- - - - - - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด}2
-ด ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ด
song S1
ม ซ ม ล ซ - ม ซ - - - - ล - ด่ ล - - ซ ม ร ม ซ ร - - - ด - - ซ ม
ม - ซ ร ด - ลฺ - - - - - ล - ด่ ซ - - ม ซ ล - ล - - - - -
song S2
- - - - ซ - ซ ล ซ - ม ซ - - - - ล - ด่ ล ซ ม - ม ร ม ซ ร - - - ด
- - ร ม ม - ซ ร ด - ลฺ - - - - - ล - ด่ ซ - - ม ซ ด่ - ล ด่ - - - -
song S3
- - - ซ - - - - - ด่ - ร่ ด่ ล ซ ด่ ซ - ซ - ม - ร ม ร ซ ด - ม - ซ ม
ร ด ม - - - - - - ลฺ ด ร - - - - - ม ด ร ม - ร ม ร ด ลฺ ด - ล ซ ล
ซ ลม ซ - - ม ร ม ร มซ ด - - - - - ร ม ม - - - ร ม ร มซ ม ร - - - -
- ม - ซ ด - ร ม ร มร -ม ซ - - ร ด ม - ร - ด่ - ล ลซ ม ม ซ ล - - - -
song
S2
inst
- - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด -ลฺ ด ร ม
ร ม ร ด -ลฺ ด ร ด ลฺ ด ซฺ ลฺ -ซฺ ลฺ ด มฺ รฺ ม ซฺ ลฺ -ซ ล ด ล ซ ล ซ ซ - - - -
song
S3 S2
- - - ซ - - - - - ด่ - ร่ ด่ ล ซ ด่ ซ - ซ - ม - ร ม ร ด ลฺ ด - - - -
inst
- - - - - - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด
{-ด ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ด}3

มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น - สุนารี ราชสีมา

มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น - สุนารี ราชสีมา
inst I1
- - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซฺ - - - - - - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซ - - - -
ซ ล ซ ด่ - ด่ - ล ซ ล ซ ซ - ซ - ม ร ม ร ร - ร - ร ม ฟ ร ซ - - - -
ซ ล ซ ด่ - ด่ - ล ซ ล ซ ซ - ซ - ม ร ม ร ร - ร - ม ซ ม ร ด - ด - ด
- - - ซ -ฟ ม ฟ ซ ล ท ซ ด่ - ด่ - ด่
sing S1
- ด ซฺ ม - - ซ ม ร - ด - (ม่ ร่ ด่ ซ) - ม ร ด ร ม ร ม ร ม ร - (ฟ่ ม่ ด่ ร่)
- ล ซ ฟ - - ฟ ม - ฟ ซ - - - ด ซฺ - ม ร - - - ร ร ฟ - ม ร - (ม ร -
ร ม) ด ด - ม - ร ด ร ด ซฺ (ม ร ด ซฺ) - ด ซฺ ซฺ - ม ด ม ด - ร - (ฟ ม ด ร)
- ซ - ล - ด่ ล ซ ฟ - ม - - - ม ร - ด ทฺ - ด ทฺ ด ร ด ทฺ - ด (- ด - ด)
sing S2
- ฟ - ล - - ด ล - ซ - ฟ - - - - - - ซ ซ - - ล ซ ฟ - ซ - - - - -
ด่ - ล - ฟ ซ - ซ ร - ม - - - ม ร - ด ด - - - ร ม ร ด ร - - - - -
- - ซฺ ซฺ - ซฺ - ม ร ด ร ม - - - - - ม ซ ด - - ด ร ม ซ ร - - - - -
- ล ด่ ซ ซ ซ ฟ ซ - ฟ ซ - - - ม ร - ซ ม - - - ม ร ม ร ด - - - ม ร
- ซ ม - - - ม ร ม ร ด - - - - -
inst
I1
sing
S1 S2
inst
- - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซฺ - - - - - - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซ - ซ - ซ
- ซ - - - ด่ - -

นัดพบหน้าอำเภอ - พุ่มพวง ดวงจันทร์

นัดพบหน้าอำเภอ - พุ่มพวง ดวงจันทร์
inst I1
{- - - - - ล - ท ท - ล ท - ด่ - ร่ - ล - ล - ร่ - ด่ - ท - ลทล - ซ - ล}2
ล - ซ ฟ - ร - ล ล - ซ ฟ - ร - ด่ ด่ - ด่ ร
sing S
{- ล - ท - ล - ท - ด่ - ร่ - - ล ล - ร่ - ด่ - ท - ล - ซ - ล - - - -}2
ซ - ซ ซ - ด่ - ล - ซ - ล ซ ฟ - - ซ ซ - ซ - ด่ - ล - ซ - ฟ - - ล ซ
- ล - ท - ร่ ท - ร่ ซ - ล - - - - ซ - ซ ซ - ด่ - ล - ซ - ล ซ ฟ - -
ซ ซ - ซ - ด่ - ล - ซ - ฟ - - ล ร่ - ร่ ท ท ล ซ ล ท - ร่ - ล
inst I2
- - - ลฺ - - ด ร ร ม - ร - ม - ร - ล~ - - -
repeat
S I1 S I2 S I2

ผู้ชายในฝัน - พุ่มพวง ดวงจันทร์

ผู้ชายในฝัน - พุ่มพวง ดวงจันทร์
inst I1
{- - - - - ซ - ซ - ม ซ ล ซ ล ด่ ซ - - - - - ซ - ซ - ม ร ซ - ม ร ด}2
ซ - ล ด่ - - ล ด่ ด่ - ด่ ด่
song S1
- ซฺ - มฺ - - ซฺ ลฺ ด - ด - - - - - - ซ ม ร - - ด ร - ม ร - - - - -
- ซ ม - - - ม ร ด - ลฺ - - ด - ด - - ซฺ ลฺ - - มฺ ซฺ ลฺ ซฺ มฺ - - - - -
- - - - ล - ซ ม ซ ล ด - - (ด - ม ซ ล ซ ด) - ด - ล ด ร ร - (รด ล ด ร)
- ซ ม - - - ม ร ด ร ม - - ซ - ด - ร - ม - ด - ร ด ร ม - (ซ ด ร ม)
ซ - ด - - ซ - ล ด - ด - - ซ - ม - ซ - ม - - - ซ ร ซ - ม (ซ ด ร ม)
- ซ ม - - ด - ร - ด - ลฺ - - - ด - - - - - ด ล ด - - ด ด - - - ด
- - - - - ด ล ด - - ด ด
repeat
I1 S1 I1 S1
inst
- - - - - ซ - ซ - - (ซ ด ด ร ร ม) ลซ ม ซ ล ซ ล ด ซ - - (ซ ด ด ม ม ร)
ดล ซ ล ซ ล ด ร ด

รักจางที่บางปะกง - ก็อต จักรพรรณ อาบครบุรี

รักจางที่บางปะกง - ก็อต จักรพรรณ อาบครบุรี
inst
- - - ด ล ด ล ดด ดด ด - ล ซ ล ซ ลล ลล ล - ซ - - - ฟ - - - ม - - (ซ ล
- ด) - ร - - ด ล ซ - ด - - - (ซ ล - ด) - ร - - ด ล ซ - ด - - - ดด
-ด ด ด ด
song S1
- ม ซ ล ด - ร ล - ด ร ร ล ด ด ด - ด ร ร ม - ซ - - ล - ด ล - ด -
ซ ม ซ ล ด - ร - - ล - ด ด - ด - ด ร ร ร - ม ร - ท ล ท - ล ซ - -
ซ ม ซ ล ด ซ ล - ด ล ด ร ม ด ร ม - ล ซ ม - ร ม ด ด ร ด ร ม - ซ ม
(ม - ม ม ม ม -) ม - - ม ร ม - ม - ล - - ซ ฟ - - ม (ซ ล ท ด ท ด ร ม)
ล - - ซ ฟ - ซ ม - ม ร ด ร - ม - - ล - ซ ฟ - - ม (ซ ล ท ด ท ด ร ม)
ล - - ซ - ฟ ม - - ม ร ด - ร ม - ร - ด ล ซ ด ด - ร - ม ซ ม ร ม -
ซ ล ซ ม ร ม ด - ร - ม ร ม ซ ม - (ม - ม ม ม ม -) ม - - ม ร ม - ม -
(ซ - ล - ด - ร ม - - มม ม ม ม ม ล)
song S2
. . . ล - - ซ ล - - ด่ ล ซ ม ซ (ล ล ล) - ล - - ซ ล - - ซ ล ท ล ซ (ม
ม ม) - ล - - ท ล - - ท ล ซ ม ซ (ล ล ล) - ล - - ท ล - - ท ล ซ ม ร ม
|ฟ๋ - ฟ๋ ฟ๋ ม - ร - ร - ม ร ม ซ ล ซ - - ล ท - ซ ล ม ม - ซ ล ซ ม ร -
ล ซ ล ท - ร ท - ล ซ ล ท ด - ร - ม - ม ม - ซ ร - ท - ล ท ล ซ - |ด
- (ดด -ด ด) - ล ซ ด - (ดด -ด) ร ม ร ม - - ร - ซ ร ม ซ ม ร ด - ด ร ด - -
- ด ล ด ร - ม - ซ ม - ม ร - ด - - ร ล ท - - ร ล - ซ ม ซ - - ล ล
inst
ลล ล ดด ด มม ม ลล ล
song
S2
inst
- - - ล ด - ร ม ซ ม ร ม ซ ม ซ - - - - ทท -ท ท ท - ล ล ล

30 ยังแจ๋ว - ดำรง

30 ยังแจ๋ว - ดำรง
inst I1
ซ ด่ ท ด่ ท - ล (ล - - ม ซ ซ ล ซ ล) ล ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ (ด่ - - ซ ล ล ซ ล ด่)
ซ ด่ ท ด่ ท - ล (ล - - ม ซ ซ ล ซ ล) ล ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ ด่ - - ดด ด ดดด
inst I2
ลซ ม ซ ด่ - ท ล - - ม่ - ด่ - ท ล - ท - ร่ ล ท ล ซ ม (ล ด ร ม ร ม ร ม)
ซ - มร ม ซ - มร ด (ซ ม ร ด) - ร - ซ - ซ ล ท ล ซ ล ด {(- - ซ ล ซ ล ซ ด)}3
- - ดด ด ดดด
sing S1
ซ ม ซ ด่ ท - ล - ม่ - ด่ - ท - ล - ล ซ ล - ล ซ ม ม (ซ ด่ ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ม ซ - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซฺ - - ลฺ ทฺ ด - ร - - - (รร ร รมฟ ซ)
ซ ม ซ ด่ ท - ล - ม่ - ด่ - ท - ล - ล ซ ล - ล ซ ม ม (ซ ด่ ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ม ซ - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซฺ - - ลฺ ทฺ - ลฺ ด - - - (ดด ด ดดด ด)
sing S2
ม - ซ ม - ร ด ด - ล ซ ลซ ม ซ ล - - - ซ ด ร - - ม (ทฺ ด ร ม ร ม ร ม)
ม - ซ ลฺ - ด ร - (รด ล ด ร) - - ม - - - ซ ร ม ด ล ล (- - ลล ล ลลล ล)
ซ ม ซ ด่ - ร่ ล - ล ม่ - ด่ - ท ล - ล ล ท ล ซ - ม ม (ซ ด ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ร ม - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซ - - ล ท ล ซ ล ด - - - (ดด ด ดดด ด)
inst I3
ซ ล ด ร ม ร ด ล (ม ร ด ม ดรด ล) ม ซ ซ ร ซ ม ร ม (ซ - มร ม ซ - มร ม)
- ล ล ท ล ซ ม ล - - - ซ ล ซ ม ร - - ม ด - ล - ด - - (ดด ด ดดด ด)
repeat
I2 S1 S2 S2
inst ending
I1 - ด - ด

สาวอีสานรอรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ

สาวอีสานรอรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ
inst I1
- - - ซ - ล ม ซ - ล ม ซ - ล ด่ ล ซ ล ม ซ (- ล ม ซ ล ม) - ร - ร - ม
ร ม ด ร - ม ซ ม ร ม ซ ด - ด ร ม - ซ - ล (- ม ร ด ลฺ ด ร ลฺ - ลฺ ด ลฺ
ด ร ม) ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ม ร ม ซ ม ร ด ร ด ลฺ ซฺ มฺ ซฺ ลฺ ด
sing S1
- - (ซ ล ซ ม ร ด) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร - - - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร -
- ม ซ ร - ด ล - - ม ด ร - - ม ซ
sing S2
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด ร ม ซ ซ - ม - ร
- - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร - - - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร -
- ม ซ ร - ด ลฺ - ด ลฺ ด ซฺ - ลฺ ด -
sing S3
- - (ซ ล ซ ม ร ด) ซฺ - ลฺ ด ลฺ ม ด ลฺ - - (ม ดร ม ดร ม ลฺ) ซฺ - ลฺ ด ลฺ ม ด ด
- - (ซล ซ ซล ซ ซล ซ) ซฺ - ซฺ ลฺ ด ม ด ลฺ - - (ม ดร ม ดร ม ลฺ) ด - ด ร ด ร ม ซ
sing
S2
inst
- - - - - - - ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ล ด่ ล ซ ล ม ซ - (ล ซ ซ - ซ -) ร
- ร - ม ร ม ด ร - ม ซ ม ร ม ซ ด - ด ร ม - ซ - ล (- ด ลฺ ลฺ ลฺ ด ลฺ ลฺ
ลฺ ด ลฺ ด ร ม ซ) ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ม ร ม ซ ม ร ด ร ด ลฺ ซฺ มฺ ซฺ ลฺ ด
sing
S3 S2
inst
- - - - ซ ล ม ร ม ร ด ท ล ซ ล ด - - - - ซ ม ซ ด

p