สาวอีสานรอรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ
inst I1
- - - ซ - ล ม ซ - ล ม ซ - ล ด่ ล ซ ล ม ซ (- ล ม ซ ล ม) - ร - ร - ม
ร ม ด ร - ม ซ ม ร ม ซ ด - ด ร ม - ซ - ล (- ม ร ด ลฺ ด ร ลฺ - ลฺ ด ลฺ
ด ร ม) ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ม ร ม ซ ม ร ด ร ด ลฺ ซฺ มฺ ซฺ ลฺ ด
sing S1
- - (ซ ล ซ ม ร ด) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร - - - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร -
- ม ซ ร - ด ล - - ม ด ร - - ม ซ
sing S2
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด - ร ด ร - ม - ซ
- - (ซ ล ซ ม ร ซ) - ล ซ ม - ร - ด - ร ด ล - ซ - ด ร ม ซ ซ - ม - ร
- - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร - - - ร ม - ม ม - ซ ล ล ซ - ม ร -
- ม ซ ร - ด ลฺ - ด ลฺ ด ซฺ - ลฺ ด -
sing S3
- - (ซ ล ซ ม ร ด) ซฺ - ลฺ ด ลฺ ม ด ลฺ - - (ม ดร ม ดร ม ลฺ) ซฺ - ลฺ ด ลฺ ม ด ด
- - (ซล ซ ซล ซ ซล ซ) ซฺ - ซฺ ลฺ ด ม ด ลฺ - - (ม ดร ม ดร ม ลฺ) ด - ด ร ด ร ม ซ
sing
S2
inst
- - - - - - - ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ล ด่ ล ซ ล ม ซ - (ล ซ ซ - ซ -) ร
- ร - ม ร ม ด ร - ม ซ ม ร ม ซ ด - ด ร ม - ซ - ล (- ด ลฺ ลฺ ลฺ ด ลฺ ลฺ
ลฺ ด ลฺ ด ร ม ซ) ซ - ซ - ล ซ ล ม ซ - ม ร ม ซ ม ร ด ร ด ลฺ ซฺ มฺ ซฺ ลฺ ด
sing
S3 S2
inst
- - - - ซ ล ม ร ม ร ด ท ล ซ ล ด - - - - ซ ม ซ ด