30 ยังแจ๋ว - ดำรง
inst I1
ซ ด่ ท ด่ ท - ล (ล - - ม ซ ซ ล ซ ล) ล ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ (ด่ - - ซ ล ล ซ ล ด่)
ซ ด่ ท ด่ ท - ล (ล - - ม ซ ซ ล ซ ล) ล ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ ด่ - - ดด ด ดดด
inst I2
ลซ ม ซ ด่ - ท ล - - ม่ - ด่ - ท ล - ท - ร่ ล ท ล ซ ม (ล ด ร ม ร ม ร ม)
ซ - มร ม ซ - มร ด (ซ ม ร ด) - ร - ซ - ซ ล ท ล ซ ล ด {(- - ซ ล ซ ล ซ ด)}3
- - ดด ด ดดด
sing S1
ซ ม ซ ด่ ท - ล - ม่ - ด่ - ท - ล - ล ซ ล - ล ซ ม ม (ซ ด่ ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ม ซ - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซฺ - - ลฺ ทฺ ด - ร - - - (รร ร รมฟ ซ)
ซ ม ซ ด่ ท - ล - ม่ - ด่ - ท - ล - ล ซ ล - ล ซ ม ม (ซ ด่ ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ม ซ - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซฺ - - ลฺ ทฺ - ลฺ ด - - - (ดด ด ดดด ด)
sing S2
ม - ซ ม - ร ด ด - ล ซ ลซ ม ซ ล - - - ซ ด ร - - ม (ทฺ ด ร ม ร ม ร ม)
ม - ซ ลฺ - ด ร - (รด ล ด ร) - - ม - - - ซ ร ม ด ล ล (- - ลล ล ลลล ล)
ซ ม ซ ด่ - ร่ ล - ล ม่ - ด่ - ท ล - ล ล ท ล ซ - ม ม (ซ ด ร ม ร ม ร ม)
ม ซ ร ม - ร ม ด (ซ ม ร ด) ด - ร ซ - - ล ท ล ซ ล ด - - - (ดด ด ดดด ด)
inst I3
ซ ล ด ร ม ร ด ล (ม ร ด ม ดรด ล) ม ซ ซ ร ซ ม ร ม (ซ - มร ม ซ - มร ม)
- ล ล ท ล ซ ม ล - - - ซ ล ซ ม ร - - ม ด - ล - ด - - (ดด ด ดดด ด)
repeat
I2 S1 S2 S2
inst ending
I1 - ด - ด