รักจางที่บางปะกง - ก็อต จักรพรรณ อาบครบุรี
inst
- - - ด ล ด ล ดด ดด ด - ล ซ ล ซ ลล ลล ล - ซ - - - ฟ - - - ม - - (ซ ล
- ด) - ร - - ด ล ซ - ด - - - (ซ ล - ด) - ร - - ด ล ซ - ด - - - ดด
-ด ด ด ด
song S1
- ม ซ ล ด - ร ล - ด ร ร ล ด ด ด - ด ร ร ม - ซ - - ล - ด ล - ด -
ซ ม ซ ล ด - ร - - ล - ด ด - ด - ด ร ร ร - ม ร - ท ล ท - ล ซ - -
ซ ม ซ ล ด ซ ล - ด ล ด ร ม ด ร ม - ล ซ ม - ร ม ด ด ร ด ร ม - ซ ม
(ม - ม ม ม ม -) ม - - ม ร ม - ม - ล - - ซ ฟ - - ม (ซ ล ท ด ท ด ร ม)
ล - - ซ ฟ - ซ ม - ม ร ด ร - ม - - ล - ซ ฟ - - ม (ซ ล ท ด ท ด ร ม)
ล - - ซ - ฟ ม - - ม ร ด - ร ม - ร - ด ล ซ ด ด - ร - ม ซ ม ร ม -
ซ ล ซ ม ร ม ด - ร - ม ร ม ซ ม - (ม - ม ม ม ม -) ม - - ม ร ม - ม -
(ซ - ล - ด - ร ม - - มม ม ม ม ม ล)
song S2
. . . ล - - ซ ล - - ด่ ล ซ ม ซ (ล ล ล) - ล - - ซ ล - - ซ ล ท ล ซ (ม
ม ม) - ล - - ท ล - - ท ล ซ ม ซ (ล ล ล) - ล - - ท ล - - ท ล ซ ม ร ม
|ฟ๋ - ฟ๋ ฟ๋ ม - ร - ร - ม ร ม ซ ล ซ - - ล ท - ซ ล ม ม - ซ ล ซ ม ร -
ล ซ ล ท - ร ท - ล ซ ล ท ด - ร - ม - ม ม - ซ ร - ท - ล ท ล ซ - |ด
- (ดด -ด ด) - ล ซ ด - (ดด -ด) ร ม ร ม - - ร - ซ ร ม ซ ม ร ด - ด ร ด - -
- ด ล ด ร - ม - ซ ม - ม ร - ด - - ร ล ท - - ร ล - ซ ม ซ - - ล ล
inst
ลล ล ดด ด มม ม ลล ล
song
S2
inst
- - - ล ด - ร ม ซ ม ร ม ซ ม ซ - - - - ทท -ท ท ท - ล ล ล