ผู้ชายในฝัน - พุ่มพวง ดวงจันทร์
inst I1
{- - - - - ซ - ซ - ม ซ ล ซ ล ด่ ซ - - - - - ซ - ซ - ม ร ซ - ม ร ด}2
ซ - ล ด่ - - ล ด่ ด่ - ด่ ด่
song S1
- ซฺ - มฺ - - ซฺ ลฺ ด - ด - - - - - - ซ ม ร - - ด ร - ม ร - - - - -
- ซ ม - - - ม ร ด - ลฺ - - ด - ด - - ซฺ ลฺ - - มฺ ซฺ ลฺ ซฺ มฺ - - - - -
- - - - ล - ซ ม ซ ล ด - - (ด - ม ซ ล ซ ด) - ด - ล ด ร ร - (รด ล ด ร)
- ซ ม - - - ม ร ด ร ม - - ซ - ด - ร - ม - ด - ร ด ร ม - (ซ ด ร ม)
ซ - ด - - ซ - ล ด - ด - - ซ - ม - ซ - ม - - - ซ ร ซ - ม (ซ ด ร ม)
- ซ ม - - ด - ร - ด - ลฺ - - - ด - - - - - ด ล ด - - ด ด - - - ด
- - - - - ด ล ด - - ด ด
repeat
I1 S1 I1 S1
inst
- - - - - ซ - ซ - - (ซ ด ด ร ร ม) ลซ ม ซ ล ซ ล ด ซ - - (ซ ด ด ม ม ร)
ดล ซ ล ซ ล ด ร ด