นัดพบหน้าอำเภอ - พุ่มพวง ดวงจันทร์
inst I1
{- - - - - ล - ท ท - ล ท - ด่ - ร่ - ล - ล - ร่ - ด่ - ท - ลทล - ซ - ล}2
ล - ซ ฟ - ร - ล ล - ซ ฟ - ร - ด่ ด่ - ด่ ร
sing S
{- ล - ท - ล - ท - ด่ - ร่ - - ล ล - ร่ - ด่ - ท - ล - ซ - ล - - - -}2
ซ - ซ ซ - ด่ - ล - ซ - ล ซ ฟ - - ซ ซ - ซ - ด่ - ล - ซ - ฟ - - ล ซ
- ล - ท - ร่ ท - ร่ ซ - ล - - - - ซ - ซ ซ - ด่ - ล - ซ - ล ซ ฟ - -
ซ ซ - ซ - ด่ - ล - ซ - ฟ - - ล ร่ - ร่ ท ท ล ซ ล ท - ร่ - ล
inst I2
- - - ลฺ - - ด ร ร ม - ร - ม - ร - ล~ - - -
repeat
S I1 S I2 S I2