มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น - สุนารี ราชสีมา
inst I1
- - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซฺ - - - - - - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซ - - - -
ซ ล ซ ด่ - ด่ - ล ซ ล ซ ซ - ซ - ม ร ม ร ร - ร - ร ม ฟ ร ซ - - - -
ซ ล ซ ด่ - ด่ - ล ซ ล ซ ซ - ซ - ม ร ม ร ร - ร - ม ซ ม ร ด - ด - ด
- - - ซ -ฟ ม ฟ ซ ล ท ซ ด่ - ด่ - ด่
sing S1
- ด ซฺ ม - - ซ ม ร - ด - (ม่ ร่ ด่ ซ) - ม ร ด ร ม ร ม ร ม ร - (ฟ่ ม่ ด่ ร่)
- ล ซ ฟ - - ฟ ม - ฟ ซ - - - ด ซฺ - ม ร - - - ร ร ฟ - ม ร - (ม ร -
ร ม) ด ด - ม - ร ด ร ด ซฺ (ม ร ด ซฺ) - ด ซฺ ซฺ - ม ด ม ด - ร - (ฟ ม ด ร)
- ซ - ล - ด่ ล ซ ฟ - ม - - - ม ร - ด ทฺ - ด ทฺ ด ร ด ทฺ - ด (- ด - ด)
sing S2
- ฟ - ล - - ด ล - ซ - ฟ - - - - - - ซ ซ - - ล ซ ฟ - ซ - - - - -
ด่ - ล - ฟ ซ - ซ ร - ม - - - ม ร - ด ด - - - ร ม ร ด ร - - - - -
- - ซฺ ซฺ - ซฺ - ม ร ด ร ม - - - - - ม ซ ด - - ด ร ม ซ ร - - - - -
- ล ด่ ซ ซ ซ ฟ ซ - ฟ ซ - - - ม ร - ซ ม - - - ม ร ม ร ด - - - ม ร
- ซ ม - - - ม ร ม ร ด - - - - -
inst
I1
sing
S1 S2
inst
- - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซฺ - - - - - - - ด ดด ด ม ร ม ร ด ซ - ซ - ซ
- ซ - - - ด่ - -