ฮักสาวขอนแก่น - เท่ห์
inst
{- - - - - - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด}2
-ด ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ด
song S1
ม ซ ม ล ซ - ม ซ - - - - ล - ด่ ล - - ซ ม ร ม ซ ร - - - ด - - ซ ม
ม - ซ ร ด - ลฺ - - - - - ล - ด่ ซ - - ม ซ ล - ล - - - - -
song S2
- - - - ซ - ซ ล ซ - ม ซ - - - - ล - ด่ ล ซ ม - ม ร ม ซ ร - - - ด
- - ร ม ม - ซ ร ด - ลฺ - - - - - ล - ด่ ซ - - ม ซ ด่ - ล ด่ - - - -
song S3
- - - ซ - - - - - ด่ - ร่ ด่ ล ซ ด่ ซ - ซ - ม - ร ม ร ซ ด - ม - ซ ม
ร ด ม - - - - - - ลฺ ด ร - - - - - ม ด ร ม - ร ม ร ด ลฺ ด - ล ซ ล
ซ ลม ซ - - ม ร ม ร มซ ด - - - - - ร ม ม - - - ร ม ร มซ ม ร - - - -
- ม - ซ ด - ร ม ร มร -ม ซ - - ร ด ม - ร - ด่ - ล ลซ ม ม ซ ล - - - -
song
S2
inst
- - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด -ลฺ ด ร ม
ร ม ร ด -ลฺ ด ร ด ลฺ ด ซฺ ลฺ -ซฺ ลฺ ด มฺ รฺ ม ซฺ ลฺ -ซ ล ด ล ซ ล ซ ซ - - - -
song
S3 S2
- - - ซ - - - - - ด่ - ร่ ด่ ล ซ ด่ ซ - ซ - ม - ร ม ร ด ลฺ ด - - - -
inst
- - - - - - - ซ - - - - - ล ด่ ร่ -ด ล ซ ล ม ซ ซ ซ ลซ ม ร ม ร ด ลฺ ด
{-ด ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ลฺ ซฺ ด}3