Songs for Khaen

from live.

ลายใหญ่ อ.บัวลา ณ มหาสารคาม 20060704

sound: 20060704-Lecture-02-LaiYai.mp3
ลายใหญ่ อ.บัวลา มหาสารคาม 20060704
intro
ล่--- - - - -
- - - ซ่ ร่ ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ล ซ ม ล ซ ล ม ล /ม ซ ม ร ซ ร ซ ร ม ร ด ม /ร
ม ร ม ร ม ด ม ร ด ล ม /ล ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ด ล ซ - - - - - ร
ด ร - - - - - ม ซ - - ลซมรด - - ร ด ร - - ด - - ล ด - ล - -
อ่าน part1
- ล ร - ร - ด ล ล ด ล ด - ร ด ร ด ม - ด ร ม ซ ม ล ม ซ ร ม
ซ ม ซ ม ด ด ร ม ซ ร ม ด - ร ซ ม ล ม ซ ร~
- ด ล ม - ด ล ล ร - ซ ม ล ม ซ ร~ - ด ล /ล ม ร ด ล ร - ด ร ล - ด ด ล
- ล ร - ด ร ด ล
- ล ด ล - ซ ม ล - - ม ซ ด่ ซ ล ม ซ ด ร ม - ล ม ซ ร ม - ร ซ ม
ล ซ ม ร ด ล ล ม ซ ร ม /ล - ด ล ร - - ล - ด ล ม - ซ ม ม - ร่ ล ร่
ล ด่ ซ ม ซ ม ซ - - - - - - (ลด)~ ~ ~ ~ ล - - - - ซ ม - - - - - ซ (รมร)~
- ด ล ด - - - ร - ซ ม ซ - ล ล ร ล ด - - - ร - ซ ม ซ - ม - ด่ - (ลด่)~
~ ~ ~ ~ - - ร ล - - - -
inter
- - - ม่ ร่ ด่ ร่ ฟ่ ร่ ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ล ซ ม ล /ซ ล ม ล ซ ม ร ซ ร ซ ร ม
ร ด ม /ร ม ร ม ร ม ด ม ร ด ล ม /ล ด ร ด ม ร ด ล ซ ล ด - ร ด
part2
- - - ล ซ ล ม - ซ ม ล - ท ล ร่ ล ล ท /ซ ท ซ ล ม ซ ล - ร่ ล ท
ซ ล ซ - /ซ ล ท ล ร ล ท ล ซ ม ท ซ - ท ซ ล /ม - ซ ม ล - ม - ซ ม ล
- ร่ ล ด่ ซ ล ม / - ร ด - ด ร ด ร - ซ - /ล ด ร ม ซ ม ล ม ซ
ร ม ด ร ด ม - /ล ม ซ ด ร ม ล ม ซ /ล ด ร ด ร ซ ม - ล ด ด ม ด ร ด /ล
ม ซ ร - ม ม /ล - ด ร ม ร ซ ร ด ล ล ด ร - ม - ซ ล ซ - ม ซ
- - - (ลด่)~ ~ ~ ซ ม - - ซ ร ม - ล ด - - - ร - ซ ม ซ - - - ล ร ล ด
- ร - ซ ม ซ - - ด่ - (ลด่~) ~ ~ ~ ~ - - ร่ ล - - - -
inter
- - - ฟ่ ร่ ด่ ร่ ฟ่ ร่ ด่ ร่ ฟ่ ร่ ด่ ล ร่ ล ด่ ซ /ล ซ ม ล ซ ล ม ล ซ ม ร ซ
ร ซ ร /ม ร ด ม ร ม ร ม ร ด ล ม /ล ด ร ด ม ร ด ล ซ ล ด - ร - - - ร
- - ด ล - - - -ล - - -
part3 ลมพัดพร้าว
- ท ล - ร ล - ท ล - ร ล - ท ล - ร ล - ท ล - ซ ล
- ท /ด - ร ด - ท ล - ซ ล - ม /ล - ซ ล - ด่ ล - ซ ล
- ม /ล - ซ ล - ด่ ซล - - ซ - ม ซล - - ซ - ด่ ซล - - ซ
- ม รม - - ซ - ม รม - - ซ - ม รม - ม ด - ม รม - - ร
- ด ลด - - ร - ด ลด - ด ร - ด ร - ม รมร - ด ร - - ซ
- ม รมร - ด ล - ด ร - ร ร - ซ - ด ร - ด - ล ล
- ม ล - ซ ล - ด่ ล - ล ล - ร่ ด่ - ด่ล ด่ - ซ ล - ด่ ม่
- ร่ม่ร่ ด่ - ด่ล ด่ - ซ ล - ล ล - ด่ /ม - ซ ล - ด่ ล - ซ ล
- ม ล - ซ ล - ด่ ล - ซ ม -ล /ม - ซ ม - ร ม - ด ร
fast-- - ด - ล - /ม ล ม ซ ร ม ซ ม ร ด ล ม /ล ด ร ด ม ร ซ ร ม
ร ด ล ซ ล ด - - (ซ) - (ซ) - - - - ด - ด - - - - - - -
part4
- - - ม - ร - /ด - - ร ล - - ร ด ล ซ ล ด - ล - /ม ร ม ซ ล - ร ด ล
ร ร - ด - ล - ด ร ม ซ ร ม ร ม ร ด ล ด ร - ม ม / ล ม ซ ล - ด่ ล ร่
ล ด่ ซ ล - ม ล ซ ล ม ซ ล ร่ ล ด่ ซ ล ด่ ร /ฟ่ ร ด ล ร่ ล ด่ ซ ล ซ ม ล ซ
ล ม ล /ม ซ ม ร ม ซ ม ร / ร ซ ร ซ ร ซ ร /ม ร ด ท ด ร ม ล ซ ล ม ร ม
ซ ร ม ซ ม ร ด ล ม ซ ร /ล ม ด ร ด ม ร ซ ร ซ ร ม ร ด ล ซ ล ด - ล - /ม
ร ม ซ ล - ร ด ล ร ดร - ด - ท ล ซ ล ท ซ ล - ท ล ร่ ล ท ซ ล ซ ท ล ซ
ม ท ซ ล - ท ล ซ ล ท ล ร่ - ร่ ล ท ร่ ล ล ซ ล ท ล ซ ล ม ซ ล ท ล ร่ ล
ท ล ซ ม ล ซ ล ม ร่ ด ล ร่ ล ด ซ ล ซ ม ล ซ ล ม ร /ม ซ ม ร ม ซ ม ร /ซ
ร ซ ร /ม ร ด ท ด ร ม ล ซ ล ม ร ม ซ ร ม ซ ม ร ด /ล ซ ล ด ร ด ม ร ซ
ร ม ร ด ล ซ ล ด - ร - - - ซ ม ร - - ม ร ด ล ซ ล ด ร ด -
ด ล - - - -
2006-07-11 @Mahasarakham

แมงภู่ตอมดอก อ.บัวลา ณ มหาสารคาม 20060704

sound: 20060704-Lecture-04-LaiLakLak.mp3
แมงภู่ตอมดอก อ.บัวลา มหาสารคาม 20060704
key Dm (ล=D) / drone ซ=C
intro
ซ-- รล่~ - - ม -
ล ด ร ด ล ด ร ล ด ล ด ล ร ด ร ด ล ซ - -
ซ - ล~ - - ด รล่~ - - -
inter
- ล ด ร ด ล ด ร
|ล ด ล ด ล ร ด ร |ล ด ล ด ล ร ด ร.
ล~ - ล ร ด ล ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร
|ด ล ด ร |ด ล ด ร. ด ล ด ล |ด ล ด ร. มซ่ ร
ซ่ - ซ่ ล่ ซ่ ม ซ่ ล่ |ด่ ล่ ร่ ล่ |ด่ ล่ ร่ ล่.
ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ร ด ล ด ร ด ล
ด ร ล ด - - ล ร ด ร ล ด - - ล ร
ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร ล ด ล~ - ร - ล ด
theme
ร - ร ด ล ซ ล ด ร - ม ร ด ร ล ด
ร - ด ล ด ร ล ด ร ซ ม ร ด ร ล ด
ร - - - ด ร ล ด ร - - - ด ร ล ด
ร ซ ม ร ด ร ล ด ล~ - ล ร ด ล ด ร
ล - ร ด ล ร ด ร ล~ - ล ร ด ล ด ร
inter
|ด ล ด ร |ด ล ด ร. ด ล ด ล |ด ล ด ร.
ล ด ล ด ล ร ด ร ด ล ด ร ม~ - ซ ร
ม~ - ด ร ม~ - ซ่ ล่ ซ่ ม ซ่ ร ม~ - ล่ ซ่
ม~ - ด ร ม ซ่ ล่ ด่ ล่ ร่ ล่ ด่ - ร่ - ร่
|ม่ ด่ ม่ ร่ |ม่ ด่ ม่ ร่. ม่ ด่ ม่ ด่ ม่ ด่ ท่ ซ่
ล่ ด่ ล่ ร่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ซ่ ล่
ด่ ล่ ร่ ล ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ซ่ ม~ -
ด ร ด ล ด ร ม~ - ซ่ ร ม~ - |ด ร ด ล
|ด ร ด ล |ด ร ด ล |ด ร ด ล. ด ล ด ล
ด ร ล ด - - ล ร ด ร ล ด - - ล ร
ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร ล ด ล~ - ด ร ล ด
theme
ร - ...

สุดสะแนน อ.บัวลา ณ มหาสารคาม 20060704

sound: 20060704-Lecture-07-SutSanen.mp3
สุดสะแนน อ.บัวลา มหาสารคาม 20060704
=(ลมฺ), =(ซรฺ), =(ลม่)
ซซ่-- - - - ซ - - - -
ซ ม ด ม ด ม ด /ม ด ม ด ม ร ด ร ม ด ร ด ม ร ด ร ด - - - ซล~- -
ซ ม ด ม ด ม ด /ม ด ม ร ด ร ม ด /ร ด ม ร ด ร ม ด /ล ด ม ร ด ร ด ล /ด
~ - ม ร /ด ร ม ด ร ด ร ม /ร ด ม ด ร ม ร ซ ม ร ด ร /ด ล ด ร
~ - ด ร ม ด ~ - ด ร /ด ล ด ร ด ล ด ร /ด ล ด ล ด ล ด ร ~ - ด
ร ม ด ม ร ด ร ด ล / ซ ซ ซ ซ ซ
- ด่ ล ซ ซ ด่ ล ซ ซ ด่ ล ซ ซ ซ ซ /ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ซ ซ /ด่ ซ ล ซ ม ล ม ซ ล
ซ ด่ ล ซ ม ด ม /ร ซ ร ซ ร ม ร ม ซ ม ร ม ซ ม ร ด ร ม ร ด ล ด ร ม /ด
ล ด ม ร ด ร ด /ล ร ม ด ร ม ซ ม /ร ด ร ด ล ด ร ม /ด - - ด
- ด ร ด ล ด ร - ด ร ม ด ม ร ด ร /ด ซ ซ ซ ซ /ด ล ด ร ด
ล ด ร - ด ด /ร - - - รลด่ - ม ด ร - - - รลด่ - ม ด ร - - - รลด่
- ด ร - ด ร ม ด ร - - - - ด ร - /ด ร ม ด ม ร ด ร /ด
ซ ซ ล - ด ร ด {ล ด ร ด}4 ล ด ล ด ล ด ร - ด - ด ร /ม
ร ด ร - /ด ร ด ล ด ร ม ร / - ซ ซ ซ - ด่ ล ซ ซ ด่ ล ซ ซ ด่ ล ซ
ซ ด่ ล ด่ ร่ ด ล /ด่ ล ด่ ล ด่ ล ร่ ล /ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล ม่ ร /ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ /ด่
ล ม่ ร่ ด่ ล ด่ ร่ /ด่ ล ด่ ซ /ล~ - - - ร่ - ด่ร่ - /ล - - ล ด่ร่ - ด่ร่ - /ล - ร่ - ด่
ล ด่ ซ ล - ร่ - ด่ ล ด่ ร /ล - ด่ ร ม่ ร่ ด่ ร่ ล - ร่ ร่ ด่ ล ด่ ร่ /ด่ ล ม่ ร่ ด่
ล ด่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ /ด่ ล ด่ ร่ ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ล ม่ ด่ ร่ - ร่ - /ด่ ล ม่ ด่ ร่
ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ม่ ด่ ร่ ด่ ล ร่ /ล ด่ ซ ด่ ซ ล ซ ม ล ม ซ ล ซ ด่ ล ซ /ม ด ม ร ซ
ม ซ ร ซ ร ม ร /ม ซ ม ร ม ซ ม ร /ด ร ม ร ด ร ม ร ซ ร ม ร /ด ล ด ร ล
ด ล ด ม ร ร - /ด - ล - ด ม ด ร ม ซ ม ร /ด ร ด ล ด ร ด ล /ด ~
- ด ร ม ด ม ร ด ร ด ล /ซ ซ ซ ม ด ร ม ร ด ล ซ ม /ด ร ม ซ ม ร ด ร /ด
ล ด ร ~ - /ด ร ม ด ม ร ด ร /ด ล ด ร ด ล ด ร /ด ล ด ล ด ล ด ร
~ /ด ร ม ด ม ร ด ร ด ล / ซ ซ ซ ซ - ด่ ล ซ - ด่ ล ซ ซ ด่ ล ซ
ซ ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล /ด่ ล ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล /ม่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล /ด่
ซ /ล~ - - - ร่ - ร่ - ล - ร่ - ด่ ล ด่ ร่ /ล ล ร่ - ด่ ล ด่ ร่ /ด่ ล ม่ ร่ ด่
ล ด่ ร่ /ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ล ม่ ด่ ร่ - ร่ - /ด่ ล ม่ ด่ ร่ ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ม่ ด่ ร่ ด่ ล ร่ /ล
ด่ ซ ด่ ซ ล ซ ม ล ม ซ ล ซ ด่ ล ซ /ม ด ม ร /ม ซ ม ร ม ซ ม ร /ซ ร ซ ร /ม
ร ม ซ ม ร ม ซ /ม ร ด ร ม ร ด ร /ม ร ซ ร ม ร ด ม ด ร ม ซ ม ร ร ร /ด
ล ด ร ล ด ร ด /ร ม ร ด ม ด ร ม /ร ซ ม ร ด ร ด ล - - - ซล~ - - - -
2006-09-04

สุดสะแนน โดย ? ณ ขอนแก่น 20060722

sound: 20060723-14-outside-1.mp3
สุดสะแนน โดย ? ขอนแก่น 20060722 outside
intro
- - - ซ - - - ซ - - - ซ - ม - ร ด ล - ล ด ม - ด ร ด ล ร - - - -
main
- - ร ม ด ม ร ด ล ด ร / - - - - - - - ร ด - ด ร - ม ด ร
ด ล ด /ร ม ร ด ม ร ซ ร ซ ซ ม ซ ซ - ด่ ล ร่ ล ด่ ล ซ ด่ ซ ด่ ล ซ ม ซ
ม ร ด ท ด ท ด ร ด ร ด ล ซ ล ด ~ - ด ร / ด - ม ด ม ร ด ร ด - ร ด ล
ด ร ด /ร ม ร ด ร - ม ร ม ด ม ด ร~ - ด ม / ด ร ม ร ม ซ ล ด ล ซ ล ด ม
ด ม ด /ร ม ร ด ม ร ด ซ ล ด ร ด ล~ - ด ร / ด ม ด ล ด ล ด ร ม ร ซ ม ด
ร ซ ม / ล ซ ด่ ซ ด่ ล ซ ล ด่ ร่ ล ด่ ล ด่ ล ซ ฟ ซ ฟ ซ ล ซ ด่ ล ซ ฟ ซ
ฟ ร ด /ท ด ท ด ร ฟ ซ ฟ ซ ล ซ ด่ ซ - ล ซ ซ ร ซ ฟ ร ฟ ร ด ร ฟ ซ /ร
ม ร ด ร ด ท ด ร ม ซ ม ซ ซ ม ซ ซ ซ ม ซ ซ ม ซ ซ ม ซ ซ ม ซ ม ซ ม /
ด่ ล ด่ ม่ ล ด่ ล ด่ ร่ ด่ ล ด่ ซ ด่ ซ /ด่ ซ ด่ ม่ ด่ - ล~ - ด่ ซ ด ม่ ร ม ร ด
ล ด ล ม ด ม ร ด ร ด ซ ล ด ร ด ล - ซ - /ล ด ร ด ร ม ร ด ร ด ร ม ซ
ม ซ ล / ด่ ซ ด่ ล ร่ ล ด่ ล - ร่ - ด่ ล ด่ ม่ /ด่ - ด่ ม่ ด่ - ลด่ ม่ ด่ - ด่ ม่ ด่
ร ด ล /ด ร ด ล ด ร ด ล ด ร ด ล ด ล ด ล /ด ม ด ม ด ร ม~ - ด ร ด ล ด
ม ด ม /ด ร ม ด ม ร ด ร ม ซ ล ซ ล ด ร ด /ร ด ร ม ร ม ร ซ ม ซ ม ซ ร
ม ร ด /ล ด ล ด - ม ร - - ด - ม ร /ด ล ด ล ด ร ม ซ ล ด ล ด ล
ด ร ม /ร ซ ร ม ซ ม ซ ม ล ซ ด่ ซ ล ด่ ล /ร่ ล ด่ ล ซ ซ ด่ ซ ด่ ม่ ด่ ซ ล
- ด่ - /ด่ - ด่ - ล - ร่ - ด่ ล ด่ ล ซ ล ซ ด่ /ล ซ ฟ ซ ร ซ ฟ ซ ร ฟ ร ซ ฟ
ร ด ร /ฟ ร ซ ร ซ ร ฟ ซ /ร ม ร ด ท ด ท ด /ร ม ด ม ร ด ท ด - ซ ร ซ
ร ม ด - ล ด - ม ซ ซ - ล ด - ด ม ด ม ด ร ม ซ - ม ด ม
ด ม ด - ซ ร ซ ร ม ซ /ล ด ม ร ด ม ด ร /ล ด ล ด - ซ - ด ล ด ล ด
- /ด ล ด ร ด ล ด ร ม ด ม ร ด ล ด ซ /ด ม ด ร ด ม ด ร - ด -
- ซ - /ด่ - ด่ - ล - ร่ - ด่ ล ด่ ร่ ด่ ม่ ด่ ร่ /ด่ ล ซ ด่ ซ ด่ ล ซ ฟ ซ ล ด่ /ซ
ด่ ล ซ /ฟ ซ ฟ ซ ฟ ร ฟ ร ด ร ฟ ด /ร ม ร ด ท ด ท ด ร ม ซ ม ซ ร ม ร /
ด ด ล ด ร ม ซ ล ด ล ด ล ~ - /ด ร ด ล ด ร ม ร ด ซ ล ด ล~ - - - ล
- - ด ร - - - -
2006-03-08

ลายใหญ่ โดย ? ณ ขอนแก่น 20060722

sound: 20060723-14-outside-2.mp3
ลายใหญ่ โดย ? ขอนแก่น 20060722 outside
Intro
- - - ล ด ร ม ร ม ร ด ล ล ล ล ด ร ด ด ร ม ร ม ซ ล ซ ล ล ล ล
ด ร ด ร ด ล ซ ม ล ม ซ ม ซ ร ม ร - - ร ด ร - ด ล - - ด - ร ด
- - - - - - -
T1
- - - ล - - - ล - - - ด - - - ร - - ซ ม - - - ร - ด - ด - ด - ร
- ม ร ด ล ล ด ร - ด ล ม - ซ ม ล ม ซ ม ซ ร ม ด ล ด ร ม ร ม ร ซ
ร ม - ม ซ ร ม ร ด ท ด ท ด ร ม ซ ม ซ ร ม ล ด ล ด ร ม ร ม ร ม
ร ม ร ซ ม ร ด - ล ม่ ร่ ล ด่ ร่ ล - ร่ ล ด่ ล ซ ม ซ ม ด ร ด ม ร
- - - ด - ด ร - - - ด - ด ร - - - -
T2
- - - ล - - - ล - - ร - ร ด - ร ด ร ม ร ม ล ด ร ม ร ม ล ซ
ม ซ ม ด ล - ร - ม ร ม ซ ล ด ล ด ร ม /ร ซ ร ม ม - ซ ม ซ ม ร ม ร
ด ล ซ ล ด ร ด /ล ซ ล ด ร ม ร ซ ม ร ม ร ซ ม ซ /ม ร ด ล ด ล ด ร ม
ร ม ล ซ ล ด่ ล ร่ ล - ด่ ล ม่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ ด่ ล ม่ ร่ ม่ ร่ ม่ ซ่ ร่ ซ่ ร่
ซ่ ร่ ด่ /ล ซ ล ม ล ม ซ ท ซ ท ล ซ ร่ ล ท ล /ซ ล ท ล ซ ล ท ซ ซ ล ด่ ล ซ
ล ม ร่ ด่ ล ม ร่ /ด่ ล ฟ่ ร่ ด่ ล ด่ ล ซ ม ซ ม ล ม ซ ล /ซ ล ซ ร่ ด่ ล ด่ ล ซ
ม ร ด - - ด /ร ม ร ม ร ม ซ ม /ล ม ซ ม ซ ม ร ม ซ ม ร ม ร
ล ล ล ล ม ซ ม ด ร ด ร ด /ร ม ซ ม ล ม ซ ม - ด ด ด
- - /ร - ม - ม ร ม ด ร - ม ซ ล ด ล ด ร - ซ ซ ซ - ซ - ร - ร ด ล
ซ ม ด /ร - ด ล ด ล ด ร ม ร ม ร ม ร ซ ม /ซ ม ซ ม ร ม ร ม ร ด ท ด ร
ล ล /ด ร ด ล ม ร ม ล ซ ล ซ ล ด ร ม ร /ม ร ม ร ด ล ด ล ซ ม ซ ท ซ
ท ล ซ /ร ล ท ล ซ ล ท ล ซ ล ท ล ซ ล ม ซ /ร ม ร ด ด ด - ร - - - ม
- - ซ ร - ด ร ด ล - - - - - - - - -

from internet.

สุดสะแนน ไม่มีลำ อ.กิตติวัตร

sound: mai-mi-kon-lam.mp3 in kaen (or khene or khean) mp3 files
สุดสะแนน ไม่มีลำ โดย อ.กิตติวัตร
drone G=ซ / =ลม / =ฟด่
intro
ซ ร ด ด ร ด ล ซ ด ล ด ร ซ่-- ด ร ซ ม ร ด ล ด ร ล ด /ร
- ด ล ซ--ซ่ - ร~ - - - - - -
part
ซ่-- - - - - - ม ด ร - - - ---ซ่ - ม ด /ร ด ล ซ ด ล ด ร ล ด ม ด ซ่--
ด ร ซ ม ร ด ล ด ร ล ด ล ร ด ล--ซ่ ร ล ด / ม ม ด ร ด ม ด /ล ซ่--ม ด ร
ซ ม ร /ด ล ด ร ล ด ม ร /ด ล ด ร--ซ่ - /ด ร ด ล ด ร ม~ - ด ร ด ล ซ่--
ร ล - /ด ร ด ล ด ร ล ด--ซ่ ด ร ด ล ซ /ด ซ่--ด ร ล ด ร ซ ม ร ด ล ด
ร ล ด--ซ่ - /ด ร ด ล ด ร ม~ - ด ร ด ล ด ร ล~ - ด ร ด ล ด ร ม ซ ม
ร ด ล ด ร ล ด //ด่ ร มด่ร ด ล ด ร /มด่ ด มด่ ร ด ร ด ล /ด ร ล ด ล ด ล ด /ร
ด ล ด ล ซ ด ร /ด ล ซ ล ด ร ม ด ม~ - ด ร ด ล ด ร ม~ - ด ร ด
ล ด ร //ม ซ ล ซ ด่ ซ ล ซ ซ รด่ ด /ร - ด /ร - -
- ด ร - - ร ร - ด ร - ร ฟ ร ด ท ด รฟ - - - - - ร ด รฟ - ร ด รฟ
- ร ด /ร ฟ ร ซ ม ร ม ด ร ด ล ร ด ล ด ร - /ด ร ด ล ร ด ล ร ด
ล ด ร ล
ด // ม ร ม ร ด ล ด ร ม ด ม ร /ด ล ด ร ม ด ม~ - ด ร ด ล ด ร / ม
ด ม ร ด ร ด ล ด ร ล ด / ม ร ม ร ด ล ด ร ม ด ม ร ด ร ด ล / ด ร ด ล ด
ร ม ด ม - / ด ร ด ล ด ร ม ด /ม ร ด ร ด ล ด ร //ล ด ร ด ล ด ร ด /ท
ด ร ด ล ด ล ซ //ด ร ด ล ด ร ม ด ม - ด ร ด ล ด ร ม - /ด ร ด ล ด
ร ม ด /ม ร ด ร ด ล ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร /ด ล ด ร ล ด ร ซ ม ร ด ร ด
ล /ซ - - - ล - ด ร /ด ล ด ร ล ด ม ร /ม ร ด ล ด ร ม ซ /ม ร ด ร ด
ล ด ร /ล ด ล ซ ด ล ด ร /ล ด ล - //ด ร ด ล ด ร ม ด ม ร ด ล ด ร ล ด ร
- - - - - ล ด /ร - ด ล ด ร ล ด /ล ด ม ร ด ร ด ล //ด ร ล ด ล ด ร ด /ท
ด ร ด ม ร ม ร //ม ซ ล ซ ด่ ซ ล ซ /ฟ ซ ร ซ ฟ ฟ ร ฟ ร ฟ ซ /ร ซ ม ร ม
ร ม ซ /ร - ซ - ซ ม ซ - ร - ซ - ซ ม ซ - /ร ซ ม ร ด ล ด ร ล ด ม ร ด
ล ด ร ล ด //ม ร ม ร ด ล ด ร /ม ด ม~ - /ด ร ด ล ด ร ม~ - /ด ร ด ล ด
ร ม~ - /ด ร ม~ - /ด ร ด ล ด ร ม~ - /ม ร ด ล ด ร ล ด //ม ร ม ร ด ล ด ร /ล
ด ล ด ล ซ ด ร /ด ล ด ร ล ด ม ด ม ด ร ด ม ด ร ด /ม ร ด ล ด ร ล ด ล
ร ด ล ด ร ล ด /ม ด ม ร ด ร ด ล ด ร ม ด ม~ - //ล ด ร ด ล ด ร ด ล
ด ร ด ล ด ม ร //ด ร ด ล ด ร ม~ - /ด ร ด ล ด ร ม ด /ม ร ด ร ด ล ซ ด /ล
ซ ล ด ร - ล ด ร~ - ด ร ด - ล ด ร~ - ด ล ด ร ล ด ร - - - ด ล
- ซร่~- -
2006.07.31

สุดสะแนน มีลำด้วย อ.กิตติวัตร

sound: me-kon-lam-dowai.mp3 in kaen (or khene or khean) mp3 files
สุดสะแนน มีลำด้วย โดย อ.กิตติวัตร
เกริ่น
- - - ซ - - - -
ซ ม ด ม ด ม ร ด ร ด ล ด ร ด ซ ล ด ล ด ล ด ร ซ ม ร ด ล ด ร ล ด ล
ร ด ล ด ซ ล ด ม - ด ร ด ล ซ - ~ - - - - - - -
ท่อน 1
- - - ซ - - - - - ล ซ ลด่ - - ร่ ล ด่ ล ซ ซ ม ร ล ด ร ม ด ร~ - ร ด
ล ซ ซ ซ ร่ ล ด่ ล ซ ม ด ร - ร ด ซ ล ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด
ร ร - /ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ลร่ด่ - - - ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ลร่ด่
- - ซ ล ด ล ซ ล - - ซ ล ด ล ซ ม ล ม ซ ล ด ม ร ด
ล ล ด ด ล ด - ล ด ม ร ด ล ล ด ร - - ด ซ ล ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด
ร ร - /ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ล ซ ม - - ซ ล ด ล ซ ล - - ซ ล ด ล ซ ม
ล ม ซ ล ด ม ร ด ล ล ด ด ล ด - ล ด ม ร ด ล ล ด ร
- ร ด ซ ล ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด
ร ร - /ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ม ซ ลด่ -... ร่ ล - - ด่ ล ม ซ ม ร ม ร ด
ล ล ด ด ล ด - ล ด ม ร ด ล ล ด ร - ด ล ซ - ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด
ร ร - /ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ล ซ ม - - ซ ล ด ล ซ ม ล ม ซ ล ด ม ร ด
ล ด ล /ซ - ม ซ ล ด ม ร ด ล ล ด ร - ร ด /ซ ล ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด
ร ร - /ร - ฟ - ฟ ด ม ด ร - ล ม ซ ร ม ร ฟ - ฟ - ฟ ด ม ด ร - ล ม ซ
ร ม ร /ด ร ด ซ ล ม ม ซ ด ร ม ร ด ล ด ล /ซ - ซ - ม ซ ร ล ด ซ ม ด ร
ม ซ ล /ด ซ ล ซ ม ล ม ซ ด ร ม ด ร - ซ - - - ซ - ม ซ ล ซ ม ด ด ม ร
ท่อน 2
- - - ด - ล - {ด ล ด ร}6
ล ด ล /ด ร ล ด ล ร ด ล ด ร ล ด ม ร ด ร /ด ล ด ร ม ด ม~ - ด ร ด ล ด
ร ม ด /ม ซ ด ล ด ล ด ร ล ด ม ร ด ร ด ล /ด ร ล ด ม ร ด ร ด ล ด ร ม
ด ม~ - /ด ร ด ล ด ร ล ล ด ร ด ล ด ร ล ล /ม ร ม ซ ด ล ซ ล ด ร ล ด ม
ร ด ร /ด ล ด ร ล ด ล ล ด ร ด ล ด ร ม ซ /ม ร ด ร ด
- - ม ด ร ม ด ม ร ด ร ด ล ร ด ล - - ม ร ซ - - - - - - ม~ - - - -
- รด รด ลซ - - - -
06/09/2006

from CD.

เต้ยพมา โดย อ.สมบัติ ฉิมราช

เต้ยพมา โดย อ.สมบัติ ฉิมราช 1-11
ล่ม่--- - - ซ่ - - - - - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล - /ซ ซ ด่ - ซ
ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - - - - -
- - ล ร - - ด ร - - ล ด - - ล ด - - ล - - ล - - ล ซ - - ล ซ
- - ล /ซ - ซ - ม ร ด ร ม - - ร ม - - ร ซ - ซ - ม ร ด ร ด - ล (ซลซ)
- ม ร - ด ด ด ล ซ ซ ด่ - ซ ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม
ร ด - - - -
/- ด่ {ซ - ล (ซลซ) - ม}3 - ล ด่ - ท ซ ล ซ ล ด - ร ซ - ม ม
- ล ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ล ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล - (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล ด ร ม ร ด - ท ล - ล ซ
- ล ด ร ม ร ด - ท ล - - - -
- ล ท - ท ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล /ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ด - ร ซ - ล ท
- ล ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ด - ร ซ - ม ม
- ม /ซ - ล ซ - ม ร - ด ร - ล ด - ล - ซ - ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล ซ
- ล ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ล - ล ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล /ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซ
ล ม - ซ ม ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - - - -
- ด่ ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ล ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
- - - ซ - ม ซ - ล ด - ร ม - ร ซ ล ท ล ซ - ร ม - - - -
- - - ซ - ล ซ - ร ด - ร ซ - ร ซ ล ท ล ซ - ร ม - - - /ล
- ด - ร ม ซ ม ซ ด ซ ล /ม ม ล ร ร ล ด ด ล ซ - ล /ซ ล ท ล ซ
ล ท ล ม - ซ ม ซ - ล ด - ด ด - ล ม ล ม ซ ร - ด ร ด - ด่ ท ซ
ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ ซ ด่ ซ ล ม ซ ร ด่ ซ ล ม ซ ร ซ - ม
ร ด ล - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ซ - ล ด่ - ล ซล - มซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซล
- ม - ซ ร ด่ - ซล - ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - - -
- ล (ทด่ท) - ล (ทด่ท) - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ด - ร ซ - ม ม
- ล (ทด่ท) - ล (ทด่ท) - ล ซ - ล ม - ล ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม /ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
/- ล ท - ท ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
/- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ล - ล /ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซ
ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - /ด ร ด ล ด ร ด ล - ม
- - ซ - - ม ร ด ล - - - -
05/16/2006

ลายลำซิ่ง โดย อ.สมบัติ ฉิมราช

sound: ลายลำซิ่ง of ลายแคนเฒ่าเก่า
ลายลำซิ่ง โดย อ.สมบัติ ฉิมราช
ลายน้อย(Dm) / ~=tremolo
intro
- - ล รซ่ - - ล รซ่ - - ล ดซ่ - - ล ซด่ - - ล ดซ่ - - ล รซ่ - - ล ดซ่ - - ล ซซ่
thema 1
- ซ ล ด - ล ซ - ล ด - ล ร - ล ด ล ซ ล ด - ม ร
ร ม - ม ร - ร ม - ม ร - ร ม ม ร ร ม - ม ร
ร ม ม ร ร ม
S1
{ - ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ซ่ ฟั ม ร ม }2
- ล - ด ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ ล - ด ด ด - ท - ด ร ด ม ร ด ล ซ ล
ซ ล ด ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ ล ร ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ / ล
ล ด ร ม ร ม ซ ม ซ ร ด ล ซ ล ร ด ร ม ด่ ล ซ ม ร ด ร
- ม ร - ร ม - ม ร - ร ม ม ร
thema 1
- ร ด - ล ร - ล ด - ล ร - ล ด ล ร - ล ด - ล ซ
- ซ ล ด ล ร ร /{ ด ร }6 - ม ร - { ม ซ่ ม ล่ ซ่ ร }2
ด่ ล่ ซ ม ร ด ร ม
S1
- ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ซ่ ฟั ม ร ม - ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ซ่ ล่ ท่ ซ่ /ล่
ท่ ล่ ร่ ด่ ท่ ล่ ซ่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ม ร ม - - ด ล ด ร ม ซ่ ร ม ร ด ล ซ /ล
ร ล ด ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ /ล - - ด ล ด ร ม ซ่ ร ซ่ ร
thema 1
ด ล ร /ด - ด ล ร - ร ล ด - ด ล ซ ซ ซ ล ด ด ด ล ร ล ด ร /ม - ด ม ร
ม ด ร /ด - ด ล ร - ร ล ด - ด ล ร ล ด ร /ด ล ด ล ซ ล ด ซ ล - ล ล ล
thema 2
ล ล ล /ล - ม - ด - ท - ล - ล ล ซ - ล ซ ม - ม - ซ ล ม ซ ล ล ล ล ล
- ล ล /ล - ม - ด - ท - ล - ล ล ซ - ซ ล ร - ร ม ร ม ร ด ล - ล ล ล
ล ล ล /ล - ม - ม - ม - ม - ม - ล - ล - ด - ด ล ด ล ด ร ม - ม - ม
- ม - /ม - ล - ด - ร - ม - ม - ม - ม - ด - ด -ท - ท -ล - ล ล ล
ล ล ล /ล - ม - ด - ท - ล - ล ล ซ - ล ซ ม - ม - ซ - ม ซ ล - ล - ล
- ล - ล - ม - ด - ท - ล - ล - ซ - ซ ล ร - ร ม ร ม ร ด ล - ล ล ล
ล ล ล /ล - ม - ม - ม - ม - ม - ล - ล - ด - ด ล ด ล ด ร ม - ม ม ม
ม ม ม /ม - ล - ด - ร - ม - ม ม ม ม ม ม /ด - - - ท - - - ล - ล ล /ด
ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ /ล ร ล ด ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ ล
S2
ล ล - /ด ร ม ร ม ร ม ซ่ /ด ร ม ร ม ร ม ซ่ /ด ร ม ร ม ซ่ ม ร ม ซ่ ล่ ซ่ ด่~
- - - - - ร่ ด่ ท่ ด่ ร่ ด่ ท่ ด่ ร่ ด่ ท่ ด่ ร่ ด่ ล่ ด่ ร่ ด่ ล่ ร่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม ร ม
- ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ซ่ ล่ ท่ ซ่ /ล่ ท่ ล่ ร่ ด่ ท่ ล่ ซ่ ล่ ท่ ซ่ ท่ ล่ ซ่ ม ร /ม
ล่ ซ่ ม ร ด ท ด ร ม ด ม ร ด ล ซ ล - ล - /ด ล ด ร ม ซ่ ร ซ่ ร ด ล ซ /ล
ด ล ซ ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ /ล
M
- ล ล ล {- ดซ่- ดซ่ - ล - ด - ด - ล ซ ล - ด - ด - ล ซ ล - ด - ด
- - - Hoo!}2
thema 3
- - - {ด - - - ด - - - ด - - - ล - ซ - ซ ล ซ - ม - - ม - - - -
- - - ล - - ล ล ล ล ล ซ - - ซ ม ซ ม ร - - ร - - ร
ร ด - ด ร ด - ร - ม - ซ - ม - ซ - ล - ด - ล - ซ - ล*A - ล ล ล
- ล - ม - - - ม - - - ม - - - ร - ด - ร - ด - ล - ซ - ล - ล
- }2
*A- ล ล ด ล ด ร ม ซ่ ร ซ่ ร ด ล ซ ล - ล /ด ล ด ร ม - - - ร ร ด ร ม
- - - ร
thema 1
ร ด ร /ด - ด ล ร - ร ล ด - ด ล ซ - ซ ล /ด - ด ล ร ร ร ล ด ด ด ล ร
ล ด ล / ม ม ซ ม ร ม ซ ม ล ม ซ ล ด่ ล ซ /ล ด่ ล ซ ล ด่ ล ซ /ม
S1
- ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ฟั ม ร ม - ล่~ - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ร่ ล่ ท่ ซ่ /{ล่
ท่ ล่ ร่ ด่ ท่ ล่ ซ่}4{ด่ ท่ ล่ ซ่}2ด่ ด่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม ร ม - ล่~ - - - - ซ่ ฟั ซ่ ล่ ท่ ล่ ซ่
ฟั ม ร ม - ล - ด ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ /ล ร ล ด ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร
ด ล ซ /ล ล ล ล ล
thema 4
- ล - /{ม - ม ซ ล - ซ - ล - ม ม ม - ล - ซ - ฟั - ม - ล - ร - รทซ่ร ร
- ร -}2/ด - ด ร ม - ร - ม - ซ - ซ ม ซ - ด - ด ร ม - ร - ม - ม ม ซ
- ล - ท ร ท ร ม - ซ - ล - ล ล ล - ล - /ม - ซ - ฟั - ม - ล - ม ม ม
- ล - ซ - ฟั - ม - ล - ร - ร ร ร ร ร - ม - ซ - ฟั - ม - ล - ม ม ม
- ล - ซ ล ซ ฟั ม - ล - ร - ร ร ร ร ร - /ด - ด ร ม - ร - ม - ซ - ซ
ม ซ - ด - ด ร ม - ร - ม - ม - ซ - ล - ท - ร - ม - ซ - ล
ending
- - /ล ร - - ล ด - - ล ซ - ซ ล /ด - ด ล ซ - ซ ล ด - ด ล ร ม ด ร /ด
ล ด ร ด ล ด ร ด ล ซ ล ด ล ด ร /ม {- - - ร ร ด ร ม}3 - ซ ม ล ม ซ ร /ม
ซ ร ซ ร ด ล ซ ล /- ล ซ ม ร ม ซ ล - ล ซ ม - ร ม ด ล ด ร ม ร ด ล /รล่
- ล่ล่ล่ ล่ ฟั ม ล ม ฟั ร ม ร ด ม รล่ - ล่ล่ล่ ล่ ฟั ม ล ม ฟั ร ม ร ด ร มซ่
- - มซ่ซ่ - ด ร มซ่ - - มซ่ซ่ - ด ร มซ่ - ด ล ซ ล ด ร ซ่ - ด่ ท่ ซ่ {ล่ ด่ ท่ ซ่}5
ล่ ด่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ร ม - ร่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ม ซ่ ม ซ่ ม ร - ล-- - - ล ม - - ร ซ
- - ร ม - ล - ด - ล - ม - ซ - ร - ด - ร ม ซ - ลดรม - - - -
2005-12-31

p

สุดสะแนน โดย อ.สมบัติ ฉิมราช

sound: ลายสุดสะแนน of ลายแคนเฒ่าเก่า
สุดสะแนน โดย อ.สมบัติ ฉิมราช 2-1
Key C / drone=ซซ่
intro
ซซ่--- - - ร่ - - - - - - - ร่ - - ร่ ร่ - - ร่ ร่ - - ร่ ร่ - - ร่ ร่ {- ด่ ล ซ}4
{- ม ร ด}3 ด ร ซด่ {มด่ ร ซด่}7
T1
ด่ ร {ม ด ม ด ม ร ด ร ล ด ม ด ม ร ด ร /ม ด ร ด ม ร ด ร ล ด ม ด ม
ร ด ร /ด ด ล - ด ม ด ร ด ด ล - ด ม ด ร /ม ด ม ด ม ร ด ร ด ล ด
ล ด ร /ม ด ร ด ม ด ม ด ร ด ซ ด ซ ล ม ซ /L-- ม ซ ม ร ด ท ด ร ม ร ซ ม
ร ด ร--L /ด ล ซ ม ซ ร ม ร ด ล ด ร ม ร ด ร /ม ด ม ด ม ร ด ร ล ด ม ด ม
ร ด ร /ม ด ม ด ม ร ด ร /ด ด ล - ด ม ด ร ด ด ล - ด ม ด ร /ม ด ม ด ม
ร ด ร ล ด ม ด ม
T2
ร ร ร /{ด่ ม่ด่ ซ}3ม่~ - ด่ ซ ด่ ล ด่ ซ ล~ ด่ ร่ ม่ ร ด ซ ลม่~ ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ซ /ลม่~
- ฟ ซ ล ซ ล ด่ ล ร่ ล ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ล ด่ ล ซ ฟ ล ฟ ซ ล ซ ด่ ล ซ ฟ ซ ฟ
ร ด ร ฟ ร ฟ ซ ร ฟ ร ด ท ด ม ด ร ม ซ ด ซ ล ม ซ ร ม ซ ม ร ด ท ด ร
ม ร ซ ม ร ด ร ด ล ซ ม ซ ร ม ร ด ล ด ร ม ร ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร ล
ด ม ร ซ - ม ร ด - ล ด ร ด ล ด ร ม ร ซ ม ร ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร ม
ด ม ด ม ร ด ร /ด ด ล - ด ม ด ร /{ซ ม ซ ร}10
T1
/ม ด ล ด ม ร ล ร ล ด ม ด ม ร ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร ม ด ม ด ม
ร ด ร /ม ด ร ด ม ร ด ร ล ด ม ด ม ร ด ร /ด ด ล - ด ม ด ร ม ด ม ด ม
ร ร ร /{ด่ ล ด่ ซ}3 - ด ร่ ม่ ร่ ด่ ซ ด่ ล ด่ ร่ ม่ ร่ ม่ ด่ ร่ ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ท ด่ ร่
ม่ ร่ ด่ ท ด่ ร่ ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ม่ ร่ ม่ ซ /{ม่ ซ่ ล่ ซ่}3/ม่ ซ่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ล่ ซ่ ม่ ซ่ ล่ ซ่ ม่
ซ่ ล่ ซ่ ม่ ร่ ม่ ด่ ร่ ม่ ด่ ม่ ร่ ด่ ท ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ท ด่ ท ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ล ร่ ด่ ร่ ล
ร่ ล ด่ ซ ล ซ ด่ ล ซ ฟ ซ ล ด่ ร่ ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ล ซ ด่ ล ซ ฟ ซ ฟ ร ด ร ฟ
ร ฟ ซ ร ฟ ร ด ท ด ม ด ร ม ซ ด ซ ล ม ซ ร ม ซ ม ร ด ท ด ร ม ร ซ ม
ร ด ร ด ล ซ ม ซ ร ม ร ด ล ด ร ม ร ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร ล ด ม ร ซ
- ม ร ด - ล ด ร ด ล ด ร ม ร ซ ม ร ด ร /ล ด ม ด ม ร ด ร /ด ด ล - ด
ม ด ร ด ด ล - ด ม ด ร /ม ด ม ด ม ร ร ร ร
T3
ร ร - ซ ม ซ - ซ ม ซ ม ซ - ล ซ ม ซ ม ด ร ด ล ซ ม ซ ม ด ล ซ ม ร ด
- ด - /ซ ม ซ - ม ซ ด ซ ล ซ ม ด ร {- ร - ซ ม ซ - ม ซ ด ซ ล ซ ม ด ร
ซ ม ซ ร ซ ม ซ ล ด ม ร ด ล ด - ด ร ร - ร - ร - /ร - ฟ - ร - ม - ด
ร ด ล ซ - ซ - ม ซ ม ด ล ซ ม ร ด ร ด ล *A/ซ ม ซ - ม ซ ด ซ ล ซ ม ด ร
ซ ม ด ร ซ ม - ล ด ม ร ด ล ด - ด ร ร - ร - ซ - /ซ ม ซ - ซ ม ซ - ล
- - ด ด - ซ - ซ ม ซ - ซ ม ซ - ล - ล ด ร ม ร ด ล ด ล ซ ม ซ ล ด ซ
- ซ - ซ ซ ซ - ซ ล ซ - ม - ร - ด - ด - ด - ซ - ซ ล ซ - ม - ร - ด
- ด - /ด ร ด ล ซ ล ซ ม ซ ล ด ล ด - ด ล ซ ม ซ - ม ซ ด ซ ล ซ ม - ร}2
*A/ซ ม ซ - ม ซ ด ซ ล ซ ม ซ ม ซ ม ด ซ ด ล ซ ม ซ ล ซ ม - ด ม ร
ซ ล ซ ม - ด ม ร
M
- - - - - - {ซ ม ซ ร}6/ม ด ม ด ม ร ด ร ล ด ม ด ม ร ด ร /ด ด ล - ด
ม ด ร /ม ด ม ด ม ร ด ร ม - ม - ด ด ด - ร--ซ่ซ
ลำซิ่ง / Key Dm
ม่ล่--- - - ร - - - ด - - - ร - ร ล ด ด ด - ร ร ร ล ด ด ด ล ร ร ด ร--ล่
{- ม - ร ร ด ร ม}3 ม ซ ม ล ม ซ ร ม ม ซ ม ล ม ซ ร ม ด่ ล ซ ม ร ด ร ม
/{- ล~ - - - ซ ฟั ซ ล ท ล ซ ฟั ม ร ม}2 - ล - ด ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ ล
- ล - ด ล ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ ล - ล ซ ล ด ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ซ ล
- ล - ม - ร - ด ล ด ร ม ร ด ล
Key Am
/ซร่ - - ซร่ร่ ร่ ท ล ร ล ท ซ ล ซ ฟ ล ซร่ - ซร่ - ซร่ ร่ ท ล ร ล ท ซ ล
ซ ฟ ซ /ล - ล - ซ ซ ฟ ซ ฟ ร ฟ ร ด ร ฟ ด ร--ม่
ending / Key C
- ม ร ซ่--ร่ - - - ด - ม ร ด ม ด ร ม ด ม ด ม ร ด ร ม - ม - ด ร ม - ม~
- - - ซ - ม ร ด - ร - ด ล ร ด ลม่~ - - ล ซ - - - ลม่~ - - - -
2006-03-20, 2006-11-27

หัวโนนตาล โดย อ.สมบัติ ฉิมราช

หัวโนนตาล โดย อ.สมบัติ ฉิมราช
ซซ่--ซร่ - - -
T1
- - - ด - ล ลฺ - ด ด - ร ร - ร ด - ล - ด ด - ร ม
- ร / ด - ล - ด ด - ร ร - ร ด - ล - ด ด - ร - / ซ
- ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ร
- ร - / {ซด่ - ม}4ด่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม
- ซ ม - ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - ล ซ - ม - ซ - ด่ ล - ด่ ซ
- - ม - ซ - ด ม - ด ร - - ร - ร - - ด่ - ล - ด่ - ซ
- - - ม - ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล - ซ - / ม - ซ - - ซ - ม
- ซ - - ซ - ม - ร - ม - ด ร - - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - - ม / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - - ร - ร ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล - ซ / ม - ซ - - ซ - ม - ซ -
- ซ - ม - ร - ม - ด - ร - - - ร
T2
- - - ด - ล - ด ด - ร - ร - ร ด - ล - ด ด - ร - ม
- ร - / ด - ล - ด ด - ร - ร - ร - ด - ล - - ด - ด - ร - / ซ
- ม ซ ร - ด ม - ด - ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ซ - ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ / ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ล - ซ ม - ร ด - ล - ซ
- ม - / ซ - ด่ ล - ด่ ซ - - ม - ซ - ด ม - ด ร - - ซ
- ม - / ซ - ด่ ล - ด่ ซ - - ม - ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล
- ซ - / ม - ซ - - ซ - ม - ซ - - ซ - ม - ร - ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ - ซ - ซ - ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ - ร่ - ด่ - ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - - ซ - ม - / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ร - ร - ร - / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ด่ ลด่ล - ซ - / ม - ซ - ล - ซ - ม - ซ - ล
- ซ - ม - ร - ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / - ล - ด - ด - ร - ม - ร - ด - ล - - ด - ด - ร - ร
- ร - / - ล - ด - ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ร
- ร - / {ซด่ - ม}4ด่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม
- ซ ม - ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด ...

เต้ยใหญ่น้อย โดย อ.บัวหอง

เต้ยใหญ่น้อย โดย อ.บัวหอง
intro / Am
ลล่--- - - ซ่ - - - -
- - - ล ด ร ม ร ด ล ซ ล ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ม ซ ร ซ ร ม ด ด ร ด ม
ร ซ ร ม ร ม ซ ร ซ ร ม ล ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ด ล - ร ด - ด (ดร)
- (ดร) - ด ล - - - ซ่ - - - - --ล - - - - - - -
part 1
ล--- ด - - ร - ม - ซ - ม - ม ร - - ล ด - - - ร - - - ร - - ด ร
- - ล /ร - - ด ล - - ร ร - ด ล - - ล ร - ร ด ล - ด - ด - ร ด ร
- ซ - /ม - ม ร ซ - ม - ด - - ร - ซ - ร - - ด ล--ล - - ร ซม่--ด่ - - ท ด่
- - ท ด่ - - ท ด่ ท ด่ ท ล - ล - ด่ ท ด่ ด่ ท ด่ ท ด่ ท ด่ ท--ซม่ ล--- - ซ ด
- - ร ซ - - ม ซ - - ม ซ - ซ ม ด - - ร ม - - ซ ร - - ม ด - - ร
- ด ร ซ - ซ ม ด - - ร ม - - ซ ร - - ด ล - - ร ม ซ - ร - - ด ล
- - ร ม่-- - - ม ล ม ซ--ม่ - - ซ - ร - ม - ซ - ซ - - -
part 2 / Dm / =มลฺ
- - ร ลม-- - - ล ด - - ล ด - - ล ร - - ล /ด - ร ด - ด ร ด
- /ด {ร ร ด ร ด}2 - - ล ร - - ล ร - - ด ล - ด - /ด - ร ด ร
ม ซ - ม - ร ด ร /ด - - ม ด - - ม ร - - ด ล - ด - /ด - ร ด ล
- ด - ด - - ร - - ซ /ร - - ด ล - - ร ด - - ล ร - - ล / - - ล
- - ล - ร ด ร /ด - - ล ร - - ล ด - ร ด ร ด {ร ร ด
ร ด}2 - - ล ด - - ล ร - - ด ด - - ร /ด - ด ล ด ม ด ม ร - - ซ ร
- ด - - ล - ---ล
part 3 / Dm
มม่--- - ล ล - - ล ล - - ล ล - ท - ซ ท ซ ท ล - - ท ซ - - ท ล - - ซ ม
- - ร ม - ม - ม - ม - /ล - - ล ล - - ล ล - ท - ซ ท ซ ท ล - ท - ซ
ท ซ ท ล - - ซ ม - - ร ม - ม - ม - ม - /--ม|ท่-- - - ซ ซ - ซ - ร - ม - ร
- - --ท่|ล่--ล ด - ด - ซ่ ม ร - ด - ด - ล - /ด - - ล ด - - ร ม - - ซ่ ล่
- - ซ่ ม - ม ซ ร - ร - ร - ร - - - ล - /ร - - - - ล - --ล่|ม-- - - ล ซ
- - ล ซ - ร - ด - ท - ล - ท ล ซ - ล - ซ - ร - ด - ท - ล - - -
- ล--ม- /ด ร ด ร ด - - ล ร - - ล ด - ร ด ร ด ร ด
ร ม ร /ด - - - - ซ ร - - ด ล - ด - ด - ร ด ล - ด - ด - ร ซ ร
ม ซ - /ม - ร ด ร ด - - ม ด - - ม ร - ร - ด ล ร - ด - ด - ท
part 4 / Am
ล--- - ม /ด - - ร ม - - ด ล - ล - ล - ล - ร - - ด ล - ด - ด - ร ด ล
- ด - /ด - ร ด ร ม ซ - ล - ม ร ซ - - ม ด - ด - ร ม ซ - ร - - ม ด
- - ร /ด - - ม ด ร ม ซ ร - - ซ ร - ร - ด ล ม - ด ร ซ - ซ - - - -
- - - ล - - - ---ล
ending
ม่--- - ล ร ซ ร | ล ม ซ. ม ล ซ ล ม ท ซ ล . ล ม ซ. | ด่ ล ด่. ล ซ ด่ ซ .
ด่ ล ด่. ซ ด่ ซ ล ล ม ซ | ร ม ด. ม ร ม ด. ร ม ซ ม ล ซ ม ล ม ซ ร ซ ร
--ม่/ล-- ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ด ล ร ด ล ร ด - ด (ดร) - (ดร) - ด ล
- - - -

เต้ยโนนตาล โดย อ.บัวหอง

เต้ยโนนตาล โดย อ.บัวหอง
=ล/ =ซ/ =ม
ซซ่--ร่ - - - ลร่ -
- ซ - ด ม ร ด ร ด ล ด ด ร /ม ร ด ร ด - -
- - - - - ล - - -
- ซ - / - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - ล / - - ด ด - - ร - - ซ
- - ด / - - ด ด - - ร ม - - ซ ร - - ด / - - ด ด - - ร ร - - ร ด
- - ล / - - ด ด - - ร ซ - - - ซ /ซ - ม - ด - - ร ม - - ซ ม
ซ ม ร ด ร ม ด ร - ร - ร - ด ล ด - - ร /ม - - ด ด - - ร ม - - ซ ซ
- - ด่ / ลด่ล - - ซ ม - - ซ ม - - ร ด - - ล /ม - - ม ซ - - ม ด - - ร ด
- - ล /ซ - - - - - - ม - - ด ม - - ร /ม - - ซ ด - - ร ม - - ซ ร
- - ด /ล - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - ล ม - - ด ด - - ร ร - - ร ด
- - ล /ม - - ด ด - - ร ม - - ซ ร - - ด ล - - ด ด - - ร ร - - ร ด
- - ล /ม - - ด ด - - ร ซ - - ม ซ - ซ ม ซ - - ม ซ - - ม ซ - - ม ซ
- - ด่ / ลด่ล - - ซ ม - - ซ ม - - ซ ด - - ร /ม - - ร ซ - - ม ซ - - ม ด
- - ร /ม - - ร ด - - ล ม - - ร ซ - ซ ม /ซ - - ม ด - - ร ม - - ซ
- - /ด - ม - ร - ร - ม - - ซ ซ
- - ด่ / ลด่ล - - ซ ม - - ซ ม - - ร ด - - ล /ม - - ม ด - - ร ม - - ร ด
- - ล /ซ - - - - - ซ ม - - ด ม - - ร /ม - - ซ ด - - ร ม - - ซ ร
- - ด /ท - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - ล /ม - - ด ด - - ร ร - - ร ด
- - ล /ม - - ด ด - - ร ม - - ซ ร
- - ด /ท - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - ล /ม - - ด ด - - ร ซ - - ม ซ
- ซ ม /ซ - - ม ด - - ร ม - - ซ ซ - ซ ม /ซ - ม - ด - ร - ม - - ซ ม
ซ ม ร ด ร ม ด ร - ร - ร - ด ล ด - - ร /ม - - ด ด - - ร ม - - ซ ซ
- - ด่ / ลด่ล - - ซ ซ - - ม ซ - ม - ด - - ร /ม - - ม ซ - - ม ม - - ร ด
- - ล /ซ - - ซ ซ - - ซ ม - - ด ม - - ร /ม - - ซ ด - - ร ม - - ซ ร
- - ด /ล - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - ล /ม - - ด ด - - ร ม - - ซ ร
- - ด /ล - - ด ด - ร - - - - -
- - - /ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ล - - ด ร - - ด ล
- - ซ /ล - - ด ล - - ซ ล - - ด - - ล - ด - ร - ม - ด - ม - ร
- - ด /ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ด - - ร ม - ด - ล
- ซ - /ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ล - - ซ ล - - ด ด - - ร ม - ด - ล
- ซ - /ล - - ด ด - ร - ล - ด - ล - ซ - ล - ด - ด - ร - ม ....
- - ร ม - - ด ด - - ร ร - - ร ด - - - - ---ซซ่
Dm
- - - ล - ด - ร - ด - ล - ซ - ล - ด - /ล - ด - ม - ด - ล - ด - ล
- ซ - /ล - ด - ร - ด - ล - ซ - ล - ซ - /ด - ล - ซ - ล - ด - ซ - ล
- ด - /ด - ล - ด - ซ - ด - ล - ด - ซ - /ด - ล - ด - ล - ด - ร - ม
- ด - /ด - ร - ม - ด - ด - ร - ม - ด - /ม - ร - ม - ด - ม - ร - ม
- ด - /ด - ล - ท - ซ - ด - ล - ท - ซ - /ล - ด - ร - ด - ล - ซ - ล
- ด - /ม - ร - ม - ด - ม - ร - ม - ด - /ม - ร - ม - ซ - ม - ร - ม
C
- ฟ - /ซซ่-- - ร - ม - ซ - ม - ร - ม - ด - /ด - ร - ม - ด - ม - ซ - ล
- ด - /ด - ร - ม - ด - ร - ม - ด - ร - /ล - ด - ด - ร - ล - ด - ม
- ด - /ด - ร - ม
- ด - /ร ด ม ร ด ม ร ด ล ด ร ม ร ซ ม ร ด ร ด ล ซ - - - - -
-

ออนซอนอีสาน โดย อ.บัวหอง

ออนซอนอีสาน โดย อ.บัวหอง
intro
|C|ซ่ล-- ร่ - - - -
- - ม ด - ด ร ด ล--ล|ซ่ซ--ซ - - - - - -
- ซ - ด ร ด ร ม ร ซ ม ร ด ร /ด ล ด ล ด ร ด ร
ด /ร ม ซ ด่ ล ซ ด่ ซ ล ด่ ซ ด่ ล ซ ม ล /ม ล ม ซ ร ม ร ซ ม ร /
ด ร ด |ล ด ร ด ด ม ร ด ร /ด ด ร - ล ด --ซ่ซ
|Dm|ม่-- ---- - - ---- {- - . ล}10
T
- - - /ด - - . ท ท ซ ล ท ล ซ ซ ซ . /ล - ด ล ร ล ด ร ด ล ด ร
ล ร ล /|ด ล ร ล |ด ล ร ล ล ด ร |ด ล ร ล| /ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ ม ร ม ม ม
ม ซ ม {ม ม}5 / - - - - ม - ม - - - / - -
- /ม {ม ด่ ล ซ่}6 ร /ม ซ่ ม ซ่ ร ร ด ด ร ร ม /ด
ม ด ม ร ด ล ซ /{ - . . - . . }3 - . . - . . / - . . - . .
- . . - . . - . . - . . - . . - . . / ร - - ร - ม
- - - - - ซ - /ม - - ม - ซ ม {ม - . ม - .}2 - ด ด ด ด ด - {ม
- - ม - -}2
T
{ด - - . ท - - . ล - - . ล - - .}2 ล ร ล ด ล ด ร - - .
- - . ซ่ ล่ ซ่ ม ร ม - - . ร ม ด ร /ม ม ล ซ ม ม ด ร ม ด่ ล ด่ ล
ด่ ล ซ ม ม ด่ ล ซ ม ซ ร / ม ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ ม ซ ม ซ ร ซ ร ม /{ด่ ล ล ซ่ซ่
- มซ่ร}3 ด่ ล ซ่ ม ร ม ด ล / {ร - - - ร - ซ่ ร ฟั ร ม ด ร ด ร ด}2 / รม - - - -
- - . - - . - - . / - - . - - . ล่ - - . ล่ - - . / ล่ - ด่ ล ซ
ร ม - ร - ม - ร -
T
/ ด - - - ท - ซ ล ด ร ม ด ร ล - / ด ด ร ร ด ด ล ด
ร ล - / ล ด ร |ด ล ด ร ล ร ล ล ด ร / ด ล ร ล ล ด ร ซ ล ซ ม
ร ด ร / ม {- - - ล ด่ ล ซ ม}3 - ล ด่ ล ด่ ล ซ / { - . . - . . - . .
- . . }2 - - - - - . . . ซ ซ ซ ซ ซ . / ล - ด . ด ล ร ล ด ด
ร ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร ด ด ร ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร { - - . }4 / ด
- ด ล ร - ร ล ด ล ร ล ด ล ด ร / ซ่ ม ซ่ ม ร ม - . ร ร ม
ม ร ร / { ม ม ล่ ซ มซ่ - ด ร }3 ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ { ม ม ด่ ล ซ ม ด ร}2
ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ / ม ม ร ร ม { ด ล ล ซ่ ม ม ร }2 ล ซ่ ม ร ม ด ล { ร
- - . ร ร ม ร ฟั ร ม ด ร ด ร ด }2 - - - - - - - { ม - - . }4 / ม - ซ่ ม ร
ม ซ ร { ม - - . }3 ล่ ล่ ล่ ซ ม - / ล่ ล่ ล่ ด่ |ล่ ด่ |ล่ ด่ |ล่ ด่ ล่ ซ่ ม - - - / ล่
ล่ ล่ ซ ม - {ด่ ล่ ซ่ ม่}3 ซ่ ร ม ซ่ ม ซ่ {ม ร ม ซ่ }3 / { ม ร ด ด ม}2 ร ร ด ล
- ซ - / ล - ด ร ล ร ด ซ ล - ด ล ซ ล ท ซ / ล - ท - ล ล ท ร ม - - ซ
- - / ล - ด ล ร ล ด ร ด - ด ล ร - ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร ล ด ล - ด
ล ร ล / ด ด ล ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ {ม ร ม ซ่}3 / ล่ - - ด่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม - ด่ ล่ ซ่
ม ด่ ล่ / ซ่ ม ซ่ ร ซ่ ม ซ่ ร ด ร / ด ด ล ด ร ล ร ด ล ร ล ด ล ด ร /
ด ล ด ล ด ร / ด - - . ท - ท ซ ล ล ท ร ล ท ล ซ ม - - . ซ - - .
M (modulation)
|C| - . ม ซ - - . ซ ม ด ร {ด ล ด ร}9 ม ม . ด ล ด ร ม ม . ด
ร ด ร ม ซ . ซ ม ด ร ม ม . ด ร ม ร ม ม . ด ล ด ร / ม ซ ร ซ ม
ร ด ร {ล ด ร ด}6 ด ล ด ซ ด ร ล ด ล - ซ - - - ด ล ด ร ด ร ล
ด ล - ซ ซ ล ด / ร . . ม ซ - - . ม ซ ม - ล ซ ม . . ด่ ลด่ล - - ซ ม
- - ด่ ล ด่ ล ซ ม ม ม ด่ ล ด่ ล ซ ซ ม ซ ซ ม ร / ล ด ล ร ม ซ ซ
ด่ ซ ล ด ม ด / ร ม ซ ม ซ ม ซ ด ม ร ด . ด .
|Dm| ล ด . ล ด ล ร ม ร ซ ม ซ / ม ร ด ร ม ซ่ ล่ ซ่ ม ร ด ร ด
ล ซ ล ท ร ท . ซ ล ท ล ร - - -
|C|/ ร - . ม ซ - ร . ม {ซ . ร ม ซ ร . ม}2 ซ ร - ม ซ ร - / ม - ซ
{- ม ร ด - ม ร ซ}2 - ม ด
|Dm| - - - - - - { ล - - - }4/ { ล - ล }4
T
/ ด - - - ท - - - ล - - - ล - - - /ด ล ร ล ด ล ด ร ด - - - ด
- ล ร /ด ล ร ล ด ล ด ร - - - ม - ด ร ม ซ่ ล ซ่ ม ร ด ร ม {- - -
ด่ ล ซ ม}3 - ล ด่ ล ด่ ล ซ /ม - {ด่ ล ซ ม}4 ซ ร ม ซ ม ซ ม ร ด ร / ม ม ร
ม ซ ร ม - ซ ม ร ม ด ร / ม ด ร ด ม ร ด ร ด ร ด ล ร ด ร / ด - ท - ล
- ซ - ด - ซ - ด - ร - ซ ม ซ ม ม ร ด - - - ซ - - - ล - - - ท
- - - ซ - - - ล - - - ร ท ร ล ซ - ล - ท ร ล ท ล ซ ม - - - ซ
- - - ล - - - ล - - - /ด ล ร ล ด ล ด - ด - ด ล - ร ล /ด ล ร ล
ล ด ร ด ล - ด ล ร ล / ล ด ร |ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ ม ร ม - ม ร ม - ม
- ด - ม . ด่ - ลด่ล - - ซ่ ม {. . ด่ ลด่ล - - ซ ม}2 - - - ร - - - /ด - - ท ซ
- ล - ร ท ร ล ซ - /ล - ท ร ล ท ล ซ ม . . ม ซ - . . - - - -
- . . . ซ ซ . ซ ซ . . ม ซ . . . - - - -

ภูไท โดย อ.สมบัติ ฉิมราช

ภูไท โดย อ.สมบัติ ฉิมราช
Dm / = มท
- - - - ม - ซ - ล - ล ล - ม - รมร - ด - ล - ซ - ล -
. . - - - ม - ซ - ล - ล ล - ม - รมร - ด - ล - ซ - ล - ล่ม่--
- ม - ด - ร - ม
T: {- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร - }2
- ซ - / ล - ด - ร - ม ร ด - ร - - ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร -
- ซ - / ล - ด - ร - ซ - ร ม ร ด ล - ซ - / ล - ล ล ล --ม่ล่
S: - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม - ซ่ - / ม - ม ม ล่
- ซ่ - มซ่ม - ร - ม - ซ่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ด่ - ม - ซ่ - / ล่~ - - - -
- ด่ - ซ่ - ร - ม - ซ่ - ล่ - ร่ ม่ ร่ ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - / ล่~ - - - -
- ด่ - ซ่ - ร - ม่ล่--
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ซ่ - ร ม ร ด ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - /{ด - ล - ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - - ม ร ด - ร -
- ซ}2 - / ล - ด - ล - ด - ล - ร - ล
S: - ซ - / ด - ล - ล - ร - ด - ร - ม - ซ่ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ม - ม ม ม - ซ่ - ม - ร - ม - ซ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ด่ - ม
- ซ่ - / ล่~ - - - - - ด่ - ม - ซ่ - ม - ซ่ - ล่ - ร่ม่ - ร่ม่ - ร่ม่ - ร่ - ด่ - ล่
- ซ่ - / ล่ - - ม่ - - ร่ ม่ ร่ ด่ ล่ - ซ่ - ล่ - ล่ ล่ ล่ - ด่ - ซ่ - ร - ม่--
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ซ - ร ม ร ด ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
S: - ซ่ - / ซ่ - ล่ ล่ ล่ - ล่ - ล่ - ร - ม - ซ่ - ซ่ - ล่ ล่ ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล
- ซ่ - / ล่ - ล่ ล่ ล่ - ม่ - ม่ร่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - ล่--ม่ - - - ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม
- ซ่ - / ล่ - ล่ ล่ ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม - ซ่ - ล่ - ล่ ล่ ล่ ม่--- ด่ - ซ่ - ร - ม
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ่ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ม - ม ม ล่ - ซ่ - มซ่ม - ร - ม - ซ่ - ล่ - ร่ - ล่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - ม
- ร - / ม - ล่ - ม - ซ่ - ร - ด -
T: - ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ซ - ล ล ล - ล - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม - ร - ด - ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล - ซ - มซ่ม - ร - ม
- ซ - / ม - ม ม ล่ - ซ - ม - ร - ม - ซ่ - ลด่~ - - - - - ด่ - ม - ซ - ล่
- ด่ - / ล่ - ม่ - ร่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ซ่ - ล่ - ม่ - ด่ - ม่ - ร่ ม่ ร่ ด่ ล่
- ซ - / ล่ - - ม่ - - ร่ม่ - - ร่ม่ - - ด่ - - ม่ - ร่ ม่ ร่ ด่ ด่ ล่ ด่
- ซ่ - / ล่ด่ ~ ~ ~ ~ ~ ด่ - ซ่ - ร - ม - ซ่ - ซ่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม
- ซ่ - / ซล~ ~ ~ ~ ~ ~ ด่ - ซ่ - ร - ม่--
T: - ซ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ - ร -
- ซ - / ม - ม ม - - ม - ร - ม - ซ - ล่ - ด่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล่
- ซ - / - ล ล ล - ด่ - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / - - - - - - - ซ - ด - ด - - ซ่ - ร - ด - ล
- ซ - / ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
S: - ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - ม - ซ - / ม - ม ม ล่ - ซ่ - ม - ร - ม
- ซ่ - ม - ม ม ม - ซ่ - ม - ร - ม--ม่ - ซ่ - / ล่ - ด่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล่
- ซ่ - ล - ร่ ม่ {ร่ ม่ ร่ ม่}3 ด่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ซ่ - ม่-- - ร - / ม - ซ่ - ม
- ซ่ - ร - ด - ล E: - ซ - / ล - ล ล ล - ด - ม - ซ - ล - ซ - / ล - ด - ร
- ม - ร - ด - ล - ซ - / ร่ - - - -

เต้ยใหญ่ โดย อ.ทองคำ ไทยกล้า

sound: teoy_yai.mp3 of ลายแคนเฒ่าเก่า
เต้ยใหญ่ - อ.ทองคำ ไทยกล้า
I
ม่ล--ม่ ร่ ด่ ล ร่ ล ด่ ซ ด่ ซ ล ม ล ม ซ ซ ม ร ซ ร ม ล ร ล ด ร ด ม รม - ล
ด ดร~ - - ดร - - - - - --- ---
T1
- ล - ด - ร - ด - ม - ด - ร - ด
- ม ร ม ซ ม ร ด ล ร - - ด - ม - ม ดล - ร - ด
- ม - ด - ร - ด - ม - ม ร ดล - ร - ล ซ
ล ม ซ - ด - ล - ท ล ม ซ - ด - ร - -
T2
- - - ล - ด ล ด - ล ด รม - - - - - - - ล - ด ล ด - ร - รม - - ม ล
- - ม / ร ม ซ ม ร - - ด - - ร ด่ - - / ซ - - ล - - ร รม - - ม / ล
- ด ล ด - ล ด ร - ด ล ด ล - ม ร - ด ล ด ล - ล ร - ด ล ด ล - ม รมร
- ด ล ด - ล - / - ร - ด - - ด ร - ม ร ซ - - ท / ล - - ร่ ท - - ร่ ล
ท ซ ล - - ร / ม - ท - ซ ล ซ ล - ร - ม - - ม / ล - ด ล ด - ร ด
ล ม ซ - - ม / ล - - ร - - ร - ซ - ซ - ด่ - / ด่ - ล ซ ม - ล ซ ร~
- - ล ด - - ล / - ม ซ ม - ล - ร~ - - ล ด - - ด / ล ม ซ - - ล ด
- - ล ซ - - ท / ซ ล ม ซ - - ด ล - - ร ด - - -
T1
- ล - / - - ด - - ร - - ด - - ม รม - - ซ - - ร - - ด
- - ม - - ด - - ร - - ล - - ซ มร - - ด - - ร - - ล
- - ซ - - ด - - ร - - ล - - ซ มร - - ด - ม ร ล ม - -
- - - - ด - ม ร - - ท ล ม ซ - - ด ลด - - ด รม - รม - ล
- ม ร ม - - ซ - - ร ด - - -
T3
- ม - ล - ม ซ ล - ด่ - ล ด่ - ด่ - ร - ม
- ม / - ล - ม ซ ล - ด่ - ล ด่ - ซ ล - ร - ม ล
- ม / - ด่ - ล ม ซ - ซ - ร ด - - ด ล ซ - ม ร - -
- ล - / ด - - - - ร - รม - - - ล - ม - ด - - ร - - ล - ท
- ล - / - ล - ท - ล - - ม ร - ล - - ม ร - ท - ล - ร -
- ล - / - ม ร - ท - ล - - -
T4
- - ม - - - ล - ล - ท - ร - ท - ล - ม - - ม - - ล ล
- ม - / - ล - ซล - ม - ล - ด่ - ม - ล ด่ - ซ ล - ร - - ม - ล
- ด - / - ร ด ล ม - - ซ - ร ด - - ด ล - ม ร - - ร
- ล - / ด - - - ร - ม - - - ซ - ม - ด ม ร - ร - - - -
- ล - / - ร - - ล - - - ซ - ล - - ม ร - ท - - ร - ซ
- ล - / ร - ม ร ด ล ด ร
T2
- - - / ล - - ร - - ม ร - ร - - ท - ลทล - ซ - - ร -
- ม - - - ร - - ร - - - / - ร - - - - ม ร
- ท - ล ท ซ ล ม - ล - ซร~ - - ล - - ล / ซ - ม ซ ม - ล - ซร~ - - ล
- - ท ซ ล ม ซ ร~ - - ล - - ล - - ท ล ม ซ ร~ - - ซ ร~ - - ด
- - - -
T1
- - - - - ด - - ร - - ล - - ล - - ด - - ร - - ล
- - ร / - - ร - - ร - - ล - - ร - ม ร ล ร - - - ล
- - ซ / - ม ร ด ล ร - - ล ด ร ซ ม ร ม - ซ - - ร - / - - ล
- - ม ด ม ล / - - ล - ด ร ด ล ม - ม ร ด ล ด ล ซ - ร
- ซ - / ล - ด ล ม ร ด ล ด ด่ ล ซ ล ม ซ - ด ล ม ร ด ล ด - - ท ซ
ล ม ซ ร~ - - ด ลด - - ด รม - รม - ล - ม ร ม - - ซ - - ร ด - - -
T5 เต้ยโขง
- ม - - ล - - ม ซ ล - ด่ - ม - ล - - ล ด่ - ม - - ล -
- ม - / - ล - ซ - ม - - ล - ซ - ล - - - ด่ ซ - ม - - - ม ม
- ล ซ / ม - - ร - ด - - ม - - ซ - - ล - ร - ซ - - - ล
- ล - / - ร - - ท - - - ล - - - ม ร ด - ท - - - -
T4
- ม - / - - - - ล ล - - ท ร - - ท ล - - ม - - ม - ล ล
- ม - / - - - - ล ล - - ท ซ - - ท - - ม - - ม - ล ล
- ม - / - - ซ ซล - - ม ร - - ซ มร - - ด - ด ล - ม ร - ด -
- ล - / - ท - - ร - - - - ล - - ด - - - ร - - -
- ล - / - ร - - ล - ท - ท - - ล - ร - - - ท - - ร -
- ล - / - ร - - ท - - ล - ท
- ล - / ซ - ล - ท - ล - - - ร - ล - ท - ซ - - ล - - ร - ท
- ล - / - ล - ท - ล - ร - - ร - ล - ท - ซ - ล - - - - -
- - ล / - - ซ - - ซ - - ล ท - - ล ซ - - ร ซ - - ร - - -
- - ม / - - ซ - - ซ - - ล ท - - ล ซ - - ร - - ร - - ซ
- - ม / ด - - ร - ม ซ ร - - ด ร - - ล ท - - ด - - ร ด - - ท ล
- - ซ / ล - - ท ด - - ร ม - - ซ ล ด่ ล ซ ม - ด ม ร - ร - - - -
- - ล / - ร - ล - - - ล - ล - - ม ร - ท - ล - - -
- ล - / - ร - - ล - - - ล - ล - - ม ร - ท - - - - -
Ending
- ล - / ซ - ม ร ซ - ม ร ดล - - - - - ล - ซ - ม ร ซ - ม ร ด - - ร ม
- ท - / ลทล - ซ ล - ร - ม - ร่ ด่ ล - ซ - ด - ร - ซ - ร - ม - - - / ล
- ร ล ด - - ร - ซ - ซ - ล ด่ ลด่ - ล ซ - ล ม ซร~ - - ด ลด - - ลด่
- ล ซ - ล ม ซร~ - - ด ลด - - ท่ ล ม ซ ร~ - - ด ลด - - - - ด่ ซ
ล ม ซ ร~ - - ด ลด - - ด รม - - - / ล - ม ร ม ซ ม ซ ล ด ร ล - - -
- - - -

ลำเพลิน โดย อ.ทองคำ ไทยกล้า

sound: ลายลำเพลิน of ลายแคนเฒ่าเก่า
ลำเพลิน - อ.ทองคำ ไทยกล้า
I
ม่ล่-- ม่ ร่ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ ม ม ล - - - - ร่ ล ด่ ซ - --- --- ด่
ซ ด่ ร่ - ล ด่ - ซ ล ด่ - ล --- ม่ - ร ล ด่ ซล - ซล - ม ล ม ซ -
ล ด่ ร่ ล - ล ด่ ซ - - ด - ร ม ร ม ร ซ - รม ม ซ ม - - ล - - ร ม ซ ร~ ---
--- ซลซลซล ด่ลด่ลด่ล ล ซ ร - ด ล ซ ด - ? - ---
ล - ซล - ซล - ด - ร ม ซ ม ล ม ซ - ร ด รม ซม ซ - - ด่ ซล - ม - ม ซ - ล - ร ล ล ด -
- รม ซ ล ม รม ซ - รม --
- ท ซ ม ล - ซ ม ท - ซ ซ ล - ล ร่ ล ด่ ซล ด่ --- ล ---
--- ซ่ ร~ ~ ~ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ - ซ่ ร~ ~ ~ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ - - ซ - ซ ล
ด่ ร่ - ล ล ด่ ซ -- ด - ร - ซ - ลด่ - ซล ม - ล ม ซ ร~ ~ ~ ซลซลซล ด่ - ซ ร
ด ล ด -- ร ด ร -- --- ---
- - - - - - - - - - - - - -
T1
- - - - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - ร - ด ล ล - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ล / ม - - - ด ร ด ร ม - - ซ ม ซ ร ม - - ล ด่ ซ ร ม - - - ร
- ด ร ม - - - ม ร ด ร ม - - ม ร ด ร ม ด่ - / ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ท ล - - - ม ร ด ท ล - ล - ล
T2
- ซ - / ด ร ม ซ ล ม ซ ร ม - - - ล - - - ด ร ม ซ ล ม ซ ม ร่ ล ด่ ซ
ม ร ซ - ด - - ซ - - ซ - ล - / ม - ซ - ล - ม ซ ร่ ล - ด่
- ร่ - ร่ ด่ ล ด่ ร่ ซ่ ร่~ ด่ ล ร่ ด่ ร่ ล ด่ ซ ล ร ม ล ซลซ - ม ร ด - - - ซ
- - - / ด ร ม ท ล ซ ด ร ม - - ซ - - - ด ร ม ซ ล ซ ม ล ร่ ล ด่
- ม ร ซ - ล ด - ร - - ท - ซ - ล - ล ซ ม ซ ล - ด่ - ล ร่ ล ด่ ร่
- ด่ - ล ร่ ล ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ล ร่ ด่ ร่ ล ด่ ร ม ล ลซ ม ร - / -
T1
- ล ซ - / ร - ด ล ซ ล ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ท ล - - - ร
- ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล / ม - - - ด ร ซ ร ม - - - ซ
ร ซ ร ม - - ด่ ซ ร - ซ - ซ ร ซ ร ม - - - ด ร ด ร ม - ล - ม
- ด ล ม - ซ - ด ร ซ ร ม - ล - ร ด ล / ม ล ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร
- ด - ล - - - ร - ด - ล - - - ร - ด - ล - - - ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ล ซ ร ม ซ ม
ร ด ท / ล - ทฺ ลฺ ร ลฺ ทฺ ซ ทฺ ม ทฺ ร ล ท ซ ล - ท ล ซ ล ท ซ ล - ท ล ซ
ล ท ซ / ล - ท ล ร ล ท ซ ท ม ร ด ล ล ท ซ ล - ด - ร ด ล ด ร - ซ - ด
ร ม ด ร ซ ม ซ ม ร ด ท ล - - ร - ด - ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - ล - ล
T2
- ซ - / ด ร ม ซ ล ม ซ ร ม - - - ล - ซ - ด ร ม ซ ล ม ซ - ร่ ล ด่ ซ
ล ม ร ซ - ร - ซ ม ท ล ซ - ล - / ม - ซ - ล - ด - ล ม ร ม ด
ล ร - / ร ด ล ด ร ม ร ด ล ร ด ร ล ด ซ ล ด ร ม ล ซ ม ร - / ด - ด่ - ท
ล ซ ล / ด ร ม ท ซ ล ม ซ ล - ล - ล - ซ - ร ม ซ ล ซ ม ล ร่ ล ด่ ล
ซ ม ร ซ - ด - ร - ม ท ล ซ ม ล - ซ ม ซ ล - ด - ล ม ร ม ด
ล ร - ร ด ล - ร ร ด ล ร ด ร ล ด ซ ล ด ร ม ล ซ ม ร - / -
- ล ซ - / ร - ด ล ซ ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ท ล - - - ร
- ด ล ล - - - ร - ด ล ล - - - ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ซ ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - / ร - ด ล ม - - - ด ร ด ร ม - - - ซ ร ซ ร ม - - ? ?
E
- ล ซ ล - ด่ ล ซ ล ม ซ ล ด่ ซ ด่ ล ซ ม ซ ล ร่ ล ด่ ซ ด ร ม ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - ร - ด ร ซ ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ม - - - ร
- ด ล ม - - - ซ ร ซ ร ม - ล - ม ร ด ล ม ล ม ซ ม ร ด ท ล / - ม - ด
ร ม ด ร ม ร ด ล ร ด ร - - - -

p