เต้ยใหญ่น้อย โดย อ.บัวหอง
intro / Am
ลล่--- - - ซ่ - - - -
- - - ล ด ร ม ร ด ล ซ ล ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ม ซ ร ซ ร ม ด ด ร ด ม
ร ซ ร ม ร ม ซ ร ซ ร ม ล ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ด ล - ร ด - ด (ดร)
- (ดร) - ด ล - - - ซ่ - - - - --ล - - - - - - -
part 1
ล--- ด - - ร - ม - ซ - ม - ม ร - - ล ด - - - ร - - - ร - - ด ร
- - ล /ร - - ด ล - - ร ร - ด ล - - ล ร - ร ด ล - ด - ด - ร ด ร
- ซ - /ม - ม ร ซ - ม - ด - - ร - ซ - ร - - ด ล--ล - - ร ซม่--ด่ - - ท ด่
- - ท ด่ - - ท ด่ ท ด่ ท ล - ล - ด่ ท ด่ ด่ ท ด่ ท ด่ ท ด่ ท--ซม่ ล--- - ซ ด
- - ร ซ - - ม ซ - - ม ซ - ซ ม ด - - ร ม - - ซ ร - - ม ด - - ร
- ด ร ซ - ซ ม ด - - ร ม - - ซ ร - - ด ล - - ร ม ซ - ร - - ด ล
- - ร ม่-- - - ม ล ม ซ--ม่ - - ซ - ร - ม - ซ - ซ - - -
part 2 / Dm / =มลฺ
- - ร ลม-- - - ล ด - - ล ด - - ล ร - - ล /ด - ร ด - ด ร ด
- /ด {ร ร ด ร ด}2 - - ล ร - - ล ร - - ด ล - ด - /ด - ร ด ร
ม ซ - ม - ร ด ร /ด - - ม ด - - ม ร - - ด ล - ด - /ด - ร ด ล
- ด - ด - - ร - - ซ /ร - - ด ล - - ร ด - - ล ร - - ล / - - ล
- - ล - ร ด ร /ด - - ล ร - - ล ด - ร ด ร ด {ร ร ด
ร ด}2 - - ล ด - - ล ร - - ด ด - - ร /ด - ด ล ด ม ด ม ร - - ซ ร
- ด - - ล - ---ล
part 3 / Dm
มม่--- - ล ล - - ล ล - - ล ล - ท - ซ ท ซ ท ล - - ท ซ - - ท ล - - ซ ม
- - ร ม - ม - ม - ม - /ล - - ล ล - - ล ล - ท - ซ ท ซ ท ล - ท - ซ
ท ซ ท ล - - ซ ม - - ร ม - ม - ม - ม - /--ม|ท่-- - - ซ ซ - ซ - ร - ม - ร
- - --ท่|ล่--ล ด - ด - ซ่ ม ร - ด - ด - ล - /ด - - ล ด - - ร ม - - ซ่ ล่
- - ซ่ ม - ม ซ ร - ร - ร - ร - - - ล - /ร - - - - ล - --ล่|ม-- - - ล ซ
- - ล ซ - ร - ด - ท - ล - ท ล ซ - ล - ซ - ร - ด - ท - ล - - -
- ล--ม- /ด ร ด ร ด - - ล ร - - ล ด - ร ด ร ด ร ด
ร ม ร /ด - - - - ซ ร - - ด ล - ด - ด - ร ด ล - ด - ด - ร ซ ร
ม ซ - /ม - ร ด ร ด - - ม ด - - ม ร - ร - ด ล ร - ด - ด - ท
part 4 / Am
ล--- - ม /ด - - ร ม - - ด ล - ล - ล - ล - ร - - ด ล - ด - ด - ร ด ล
- ด - /ด - ร ด ร ม ซ - ล - ม ร ซ - - ม ด - ด - ร ม ซ - ร - - ม ด
- - ร /ด - - ม ด ร ม ซ ร - - ซ ร - ร - ด ล ม - ด ร ซ - ซ - - - -
- - - ล - - - ---ล
ending
ม่--- - ล ร ซ ร | ล ม ซ. ม ล ซ ล ม ท ซ ล . ล ม ซ. | ด่ ล ด่. ล ซ ด่ ซ .
ด่ ล ด่. ซ ด่ ซ ล ล ม ซ | ร ม ด. ม ร ม ด. ร ม ซ ม ล ซ ม ล ม ซ ร ซ ร
--ม่/ล-- ด ร ด ม ร ซ ร ม ร ด ล ร ด ล ร ด - ด (ดร) - (ดร) - ด ล
- - - -