เต้ยพมา โดย อ.สมบัติ ฉิมราช 1-11
ล่ม่--- - - ซ่ - - - - - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล - /ซ ซ ด่ - ซ
ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - - - - -
- - ล ร - - ด ร - - ล ด - - ล ด - - ล - - ล - - ล ซ - - ล ซ
- - ล /ซ - ซ - ม ร ด ร ม - - ร ม - - ร ซ - ซ - ม ร ด ร ด - ล (ซลซ)
- ม ร - ด ด ด ล ซ ซ ด่ - ซ ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม
ร ด - - - -
/- ด่ {ซ - ล (ซลซ) - ม}3 - ล ด่ - ท ซ ล ซ ล ด - ร ซ - ม ม
- ล ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ล ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล - (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล ด ร ม ร ด - ท ล - ล ซ
- ล ด ร ม ร ด - ท ล - - - -
- ล ท - ท ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล /ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ด - ร ซ - ล ท
- ล ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ด - ร ซ - ม ม
- ม /ซ - ล ซ - ม ร - ด ร - ล ด - ล - ซ - ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล ซ
- ล ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ล - ล ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล /ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซ
ล ม - ซ ม ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - - - -
- ด่ ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ล ท - ล ท - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
- - - ซ - ม ซ - ล ด - ร ม - ร ซ ล ท ล ซ - ร ม - - - -
- - - ซ - ล ซ - ร ด - ร ซ - ร ซ ล ท ล ซ - ร ม - - - /ล
- ด - ร ม ซ ม ซ ด ซ ล /ม ม ล ร ร ล ด ด ล ซ - ล /ซ ล ท ล ซ
ล ท ล ม - ซ ม ซ - ล ด - ด ด - ล ม ล ม ซ ร - ด ร ด - ด่ ท ซ
ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ ซ ด่ ซ ล ม ซ ร ด่ ซ ล ม ซ ร ซ - ม
ร ด ล - - -
- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ซ - ล ด่ - ล ซล - มซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซล
- ม - ซ ร ด่ - ซล - ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - - -
- ล (ทด่ท) - ล (ทด่ท) - ล ซ - ล ซ - ด่ ซ - ล ด - ร ซ - ม ม
- ล (ทด่ท) - ล (ทด่ท) - ล ซ - ล ม - ล ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม /ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
/- ล ท - ท ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ท - ล ร - ร ร - ล ท - ซ ล - ล ล - ร ท
- ล ซ - ล ซ - ม ซ - ล ท - ล ซ - ล ซ - ร ซ - ม ม
- ม ซ - ล (ซลซ) - ม ร - ด ร - ล ด - ล (ซลซ) ม ร ด - ด ร
- ล ด - ท ด - ร ม - ล ซ - ล ม - ซ ร - ร ร - ล ท
- ล ร - ร ร - ล ท - ล ซ - ล /ด ร ม ร ด - ท - ล - ล - ซ
- ล - ด ร ม ร ด - ท - ล - - - -
/- ล ร - ด ล - ร ด - ด ล - ม ร - ด ร - ล ด - ม ม
- ล ด - ม ม - ล ด - ด ด - ล ม - ม ม - ล ม - ม ม
- ล ม - ซ ล - ล /ด่ - ท - ซ ล ม ซ ร - ด ด ด ล ซ - ด่ ซ
ล ม - ซ ร ด่ - ซ ล ม - ซ ร ซ - ม ร ด - ล - /ด ร ด ล ด ร ด ล - ม
- - ซ - - ม ร ด ล - - - -
05/16/2006