ภูไท โดย อ.สมบัติ ฉิมราช
Dm / = มท
- - - - ม - ซ - ล - ล ล - ม - รมร - ด - ล - ซ - ล -
. . - - - ม - ซ - ล - ล ล - ม - รมร - ด - ล - ซ - ล - ล่ม่--
- ม - ด - ร - ม
T: {- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร - }2
- ซ - / ล - ด - ร - ม ร ด - ร - - ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร -
- ซ - / ล - ด - ร - ซ - ร ม ร ด ล - ซ - / ล - ล ล ล --ม่ล่
S: - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม - ซ่ - / ม - ม ม ล่
- ซ่ - มซ่ม - ร - ม - ซ่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ด่ - ม - ซ่ - / ล่~ - - - -
- ด่ - ซ่ - ร - ม - ซ่ - ล่ - ร่ ม่ ร่ ม่ ร่ ม่ ร่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - / ล่~ - - - -
- ด่ - ซ่ - ร - ม่ล่--
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ซ่ - ร ม ร ด ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - /{ด - ล - ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - - ม ร ด - ร -
- ซ}2 - / ล - ด - ล - ด - ล - ร - ล
S: - ซ - / ด - ล - ล - ร - ด - ร - ม - ซ่ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ม - ม ม ม - ซ่ - ม - ร - ม - ซ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ด่ - ม
- ซ่ - / ล่~ - - - - - ด่ - ม - ซ่ - ม - ซ่ - ล่ - ร่ม่ - ร่ม่ - ร่ม่ - ร่ - ด่ - ล่
- ซ่ - / ล่ - - ม่ - - ร่ ม่ ร่ ด่ ล่ - ซ่ - ล่ - ล่ ล่ ล่ - ด่ - ซ่ - ร - ม่--
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ซ - ร ม ร ด ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
S: - ซ่ - / ซ่ - ล่ ล่ ล่ - ล่ - ล่ - ร - ม - ซ่ - ซ่ - ล่ ล่ ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล
- ซ่ - / ล่ - ล่ ล่ ล่ - ม่ - ม่ร่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - ล่--ม่ - - - ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม
- ซ่ - / ล่ - ล่ ล่ ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม - ซ่ - ล่ - ล่ ล่ ล่ ม่--- ด่ - ซ่ - ร - ม
T: - ซ่ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - - ซ่ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ม - ม ม ล่ - ซ่ - มซ่ม - ร - ม - ซ่ - ล่ - ร่ - ล่ - ด่ - ล่ด่ล่ - ซ่ - ม
- ร - / ม - ล่ - ม - ซ่ - ร - ด -
T: - ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล ล ล - ร - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ซ - ล ล ล - ล - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม - ร - ด - ล
- ซ - / ล - ล ล ล - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล - ซ - มซ่ม - ร - ม
- ซ - / ม - ม ม ล่ - ซ - ม - ร - ม - ซ่ - ลด่~ - - - - - ด่ - ม - ซ - ล่
- ด่ - / ล่ - ม่ - ร่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ซ่ - ล่ - ม่ - ด่ - ม่ - ร่ ม่ ร่ ด่ ล่
- ซ - / ล่ - - ม่ - - ร่ม่ - - ร่ม่ - - ด่ - - ม่ - ร่ ม่ ร่ ด่ ด่ ล่ ด่
- ซ่ - / ล่ด่ ~ ~ ~ ~ ~ ด่ - ซ่ - ร - ม - ซ่ - ซ่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ ร่ ด่ ร่ ม
- ซ่ - / ซล~ ~ ~ ~ ~ ~ ด่ - ซ่ - ร - ม่--
T: - ซ - / ด - ล ล ล - ม - ด - ร - ม - ซ - ม - ม ม ล่ - ม - ซ - ร -
- ซ - / ม - ม ม - - ม - ร - ม - ซ - ล่ - ด่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล่
- ซ - / - ล ล ล - ด่ - ซ่ - ร - ม
- ซ่ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - - ซ - ล - ด - ร - ม ร ด - ร -
- ซ - / - - - - - - - ซ - ด - ด - - ซ่ - ร - ด - ล
- ซ - / ด - ม - ร - ม ร ด - ร -
S: - ซ - / ด - ล - ล - ม - ด - ร - ม - ซ - / ม - ม ม ล่ - ซ่ - ม - ร - ม
- ซ่ - ม - ม ม ม - ซ่ - ม - ร - ม--ม่ - ซ่ - / ล่ - ด่ - ล่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ด่ล่
- ซ่ - ล - ร่ ม่ {ร่ ม่ ร่ ม่}3 ด่ - ม่ - ร่ - ด่ - ล่ - ซ่ - ม่-- - ร - / ม - ซ่ - ม
- ซ่ - ร - ด - ล E: - ซ - / ล - ล ล ล - ด - ม - ซ - ล - ซ - / ล - ด - ร
- ม - ร - ด - ล - ซ - / ร่ - - - -