ออนซอนอีสาน โดย อ.บัวหอง
intro
|C|ซ่ล-- ร่ - - - -
- - ม ด - ด ร ด ล--ล|ซ่ซ--ซ - - - - - -
- ซ - ด ร ด ร ม ร ซ ม ร ด ร /ด ล ด ล ด ร ด ร
ด /ร ม ซ ด่ ล ซ ด่ ซ ล ด่ ซ ด่ ล ซ ม ล /ม ล ม ซ ร ม ร ซ ม ร /
ด ร ด |ล ด ร ด ด ม ร ด ร /ด ด ร - ล ด --ซ่ซ
|Dm|ม่-- ---- - - ---- {- - . ล}10
T
- - - /ด - - . ท ท ซ ล ท ล ซ ซ ซ . /ล - ด ล ร ล ด ร ด ล ด ร
ล ร ล /|ด ล ร ล |ด ล ร ล ล ด ร |ด ล ร ล| /ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ ม ร ม ม ม
ม ซ ม {ม ม}5 / - - - - ม - ม - - - / - -
- /ม {ม ด่ ล ซ่}6 ร /ม ซ่ ม ซ่ ร ร ด ด ร ร ม /ด
ม ด ม ร ด ล ซ /{ - . . - . . }3 - . . - . . / - . . - . .
- . . - . . - . . - . . - . . - . . / ร - - ร - ม
- - - - - ซ - /ม - - ม - ซ ม {ม - . ม - .}2 - ด ด ด ด ด - {ม
- - ม - -}2
T
{ด - - . ท - - . ล - - . ล - - .}2 ล ร ล ด ล ด ร - - .
- - . ซ่ ล่ ซ่ ม ร ม - - . ร ม ด ร /ม ม ล ซ ม ม ด ร ม ด่ ล ด่ ล
ด่ ล ซ ม ม ด่ ล ซ ม ซ ร / ม ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ ม ซ ม ซ ร ซ ร ม /{ด่ ล ล ซ่ซ่
- มซ่ร}3 ด่ ล ซ่ ม ร ม ด ล / {ร - - - ร - ซ่ ร ฟั ร ม ด ร ด ร ด}2 / รม - - - -
- - . - - . - - . / - - . - - . ล่ - - . ล่ - - . / ล่ - ด่ ล ซ
ร ม - ร - ม - ร -
T
/ ด - - - ท - ซ ล ด ร ม ด ร ล - / ด ด ร ร ด ด ล ด
ร ล - / ล ด ร |ด ล ด ร ล ร ล ล ด ร / ด ล ร ล ล ด ร ซ ล ซ ม
ร ด ร / ม {- - - ล ด่ ล ซ ม}3 - ล ด่ ล ด่ ล ซ / { - . . - . . - . .
- . . }2 - - - - - . . . ซ ซ ซ ซ ซ . / ล - ด . ด ล ร ล ด ด
ร ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร ด ด ร ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร { - - . }4 / ด
- ด ล ร - ร ล ด ล ร ล ด ล ด ร / ซ่ ม ซ่ ม ร ม - . ร ร ม
ม ร ร / { ม ม ล่ ซ มซ่ - ด ร }3 ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ { ม ม ด่ ล ซ ม ด ร}2
ด่ ล ด่ ล ด่ ล ซ / ม ม ร ร ม { ด ล ล ซ่ ม ม ร }2 ล ซ่ ม ร ม ด ล { ร
- - . ร ร ม ร ฟั ร ม ด ร ด ร ด }2 - - - - - - - { ม - - . }4 / ม - ซ่ ม ร
ม ซ ร { ม - - . }3 ล่ ล่ ล่ ซ ม - / ล่ ล่ ล่ ด่ |ล่ ด่ |ล่ ด่ |ล่ ด่ ล่ ซ่ ม - - - / ล่
ล่ ล่ ซ ม - {ด่ ล่ ซ่ ม่}3 ซ่ ร ม ซ่ ม ซ่ {ม ร ม ซ่ }3 / { ม ร ด ด ม}2 ร ร ด ล
- ซ - / ล - ด ร ล ร ด ซ ล - ด ล ซ ล ท ซ / ล - ท - ล ล ท ร ม - - ซ
- - / ล - ด ล ร ล ด ร ด - ด ล ร - ร ล / ด ล ร ล ด ล ด ร ล ด ล - ด
ล ร ล / ด ด ล ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ {ม ร ม ซ่}3 / ล่ - - ด่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม - ด่ ล่ ซ่
ม ด่ ล่ / ซ่ ม ซ่ ร ซ่ ม ซ่ ร ด ร / ด ด ล ด ร ล ร ด ล ร ล ด ล ด ร /
ด ล ด ล ด ร / ด - - . ท - ท ซ ล ล ท ร ล ท ล ซ ม - - . ซ - - .
M (modulation)
|C| - . ม ซ - - . ซ ม ด ร {ด ล ด ร}9 ม ม . ด ล ด ร ม ม . ด
ร ด ร ม ซ . ซ ม ด ร ม ม . ด ร ม ร ม ม . ด ล ด ร / ม ซ ร ซ ม
ร ด ร {ล ด ร ด}6 ด ล ด ซ ด ร ล ด ล - ซ - - - ด ล ด ร ด ร ล
ด ล - ซ ซ ล ด / ร . . ม ซ - - . ม ซ ม - ล ซ ม . . ด่ ลด่ล - - ซ ม
- - ด่ ล ด่ ล ซ ม ม ม ด่ ล ด่ ล ซ ซ ม ซ ซ ม ร / ล ด ล ร ม ซ ซ
ด่ ซ ล ด ม ด / ร ม ซ ม ซ ม ซ ด ม ร ด . ด .
|Dm| ล ด . ล ด ล ร ม ร ซ ม ซ / ม ร ด ร ม ซ่ ล่ ซ่ ม ร ด ร ด
ล ซ ล ท ร ท . ซ ล ท ล ร - - -
|C|/ ร - . ม ซ - ร . ม {ซ . ร ม ซ ร . ม}2 ซ ร - ม ซ ร - / ม - ซ
{- ม ร ด - ม ร ซ}2 - ม ด
|Dm| - - - - - - { ล - - - }4/ { ล - ล }4
T
/ ด - - - ท - - - ล - - - ล - - - /ด ล ร ล ด ล ด ร ด - - - ด
- ล ร /ด ล ร ล ด ล ด ร - - - ม - ด ร ม ซ่ ล ซ่ ม ร ด ร ม {- - -
ด่ ล ซ ม}3 - ล ด่ ล ด่ ล ซ /ม - {ด่ ล ซ ม}4 ซ ร ม ซ ม ซ ม ร ด ร / ม ม ร
ม ซ ร ม - ซ ม ร ม ด ร / ม ด ร ด ม ร ด ร ด ร ด ล ร ด ร / ด - ท - ล
- ซ - ด - ซ - ด - ร - ซ ม ซ ม ม ร ด - - - ซ - - - ล - - - ท
- - - ซ - - - ล - - - ร ท ร ล ซ - ล - ท ร ล ท ล ซ ม - - - ซ
- - - ล - - - ล - - - /ด ล ร ล ด ล ด - ด - ด ล - ร ล /ด ล ร ล
ล ด ร ด ล - ด ล ร ล / ล ด ร |ด ล ด ร ซ่ ม ซ่ ม ร ม - ม ร ม - ม
- ด - ม . ด่ - ลด่ล - - ซ่ ม {. . ด่ ลด่ล - - ซ ม}2 - - - ร - - - /ด - - ท ซ
- ล - ร ท ร ล ซ - /ล - ท ร ล ท ล ซ ม . . ม ซ - . . - - - -
- . . . ซ ซ . ซ ซ . . ม ซ . . . - - - -