sound: ลายลำเพลิน of ลายแคนเฒ่าเก่า
ลำเพลิน - อ.ทองคำ ไทยกล้า
I
ม่ล่-- ม่ ร่ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ ม ม ล - - - - ร่ ล ด่ ซ - --- --- ด่
ซ ด่ ร่ - ล ด่ - ซ ล ด่ - ล --- ม่ - ร ล ด่ ซล - ซล - ม ล ม ซ -
ล ด่ ร่ ล - ล ด่ ซ - - ด - ร ม ร ม ร ซ - รม ม ซ ม - - ล - - ร ม ซ ร~ ---
--- ซลซลซล ด่ลด่ลด่ล ล ซ ร - ด ล ซ ด - ? - ---
ล - ซล - ซล - ด - ร ม ซ ม ล ม ซ - ร ด รม ซม ซ - - ด่ ซล - ม - ม ซ - ล - ร ล ล ด -
- รม ซ ล ม รม ซ - รม --
- ท ซ ม ล - ซ ม ท - ซ ซ ล - ล ร่ ล ด่ ซล ด่ --- ล ---
--- ซ่ ร~ ~ ~ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ - ซ่ ร~ ~ ~ ด่ ล ด่ ซ ล ม ซ - - ซ - ซ ล
ด่ ร่ - ล ล ด่ ซ -- ด - ร - ซ - ลด่ - ซล ม - ล ม ซ ร~ ~ ~ ซลซลซล ด่ - ซ ร
ด ล ด -- ร ด ร -- --- ---
- - - - - - - - - - - - - -
T1
- - - - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - ร - ด ล ล - - - ร - ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ล / ม - - - ด ร ด ร ม - - ซ ม ซ ร ม - - ล ด่ ซ ร ม - - - ร
- ด ร ม - - - ม ร ด ร ม - - ม ร ด ร ม ด่ - / ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ท ล - - - ม ร ด ท ล - ล - ล
T2
- ซ - / ด ร ม ซ ล ม ซ ร ม - - - ล - - - ด ร ม ซ ล ม ซ ม ร่ ล ด่ ซ
ม ร ซ - ด - - ซ - - ซ - ล - / ม - ซ - ล - ม ซ ร่ ล - ด่
- ร่ - ร่ ด่ ล ด่ ร่ ซ่ ร่~ ด่ ล ร่ ด่ ร่ ล ด่ ซ ล ร ม ล ซลซ - ม ร ด - - - ซ
- - - / ด ร ม ท ล ซ ด ร ม - - ซ - - - ด ร ม ซ ล ซ ม ล ร่ ล ด่
- ม ร ซ - ล ด - ร - - ท - ซ - ล - ล ซ ม ซ ล - ด่ - ล ร่ ล ด่ ร่
- ด่ - ล ร่ ล ด่ ร่ ม่ ร่ ด่ ล ร่ ด่ ร่ ล ด่ ร ม ล ลซ ม ร - / -
T1
- ล ซ - / ร - ด ล ซ ล ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ท ล - - - ร
- ด ล ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล / ม - - - ด ร ซ ร ม - - - ซ
ร ซ ร ม - - ด่ ซ ร - ซ - ซ ร ซ ร ม - - - ด ร ด ร ม - ล - ม
- ด ล ม - ซ - ด ร ซ ร ม - ล - ร ด ล / ม ล ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร
- ด - ล - - - ร - ด - ล - - - ร - ด - ล - - - ม ร ด ท ล - - - ร
- ด ล ซ ร ม ซ ม
ร ด ท / ล - ทฺ ลฺ ร ลฺ ทฺ ซ ทฺ ม ทฺ ร ล ท ซ ล - ท ล ซ ล ท ซ ล - ท ล ซ
ล ท ซ / ล - ท ล ร ล ท ซ ท ม ร ด ล ล ท ซ ล - ด - ร ด ล ด ร - ซ - ด
ร ม ด ร ซ ม ซ ม ร ด ท ล - - ร - ด - ด ร ม ซ ม ร ด ท ล - ล - ล
T2
- ซ - / ด ร ม ซ ล ม ซ ร ม - - - ล - ซ - ด ร ม ซ ล ม ซ - ร่ ล ด่ ซ
ล ม ร ซ - ร - ซ ม ท ล ซ - ล - / ม - ซ - ล - ด - ล ม ร ม ด
ล ร - / ร ด ล ด ร ม ร ด ล ร ด ร ล ด ซ ล ด ร ม ล ซ ม ร - / ด - ด่ - ท
ล ซ ล / ด ร ม ท ซ ล ม ซ ล - ล - ล - ซ - ร ม ซ ล ซ ม ล ร่ ล ด่ ล
ซ ม ร ซ - ด - ร - ม ท ล ซ ม ล - ซ ม ซ ล - ด - ล ม ร ม ด
ล ร - ร ด ล - ร ร ด ล ร ด ร ล ด ซ ล ด ร ม ล ซ ม ร - / -
- ล ซ - / ร - ด ล ซ ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ท ล - - - ร
- ด ล ล - - - ร - ด ล ล - - - ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ซ ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - / ร - ด ล ม - - - ด ร ด ร ม - - - ซ ร ซ ร ม - - ? ?
E
- ล ซ ล - ด่ ล ซ ล ม ซ ล ด่ ซ ด่ ล ซ ม ซ ล ร่ ล ด่ ซ ด ร ม ร ม ซ ม
ร ด ท ล - - - ร - ด ร ซ ร ม ซ ม ร ด ท ล - - - ร - ด ล ม - - - ร
- ด ล ม - - - ซ ร ซ ร ม - ล - ม ร ด ล ม ล ม ซ ม ร ด ท ล / - ม - ด
ร ม ด ร ม ร ด ล ร ด ร - - - -