หัวโนนตาล โดย อ.สมบัติ ฉิมราช
ซซ่--ซร่ - - -
T1
- - - ด - ล ลฺ - ด ด - ร ร - ร ด - ล - ด ด - ร ม
- ร / ด - ล - ด ด - ร ร - ร ด - ล - ด ด - ร - / ซ
- ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ร
- ร - / {ซด่ - ม}4ด่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม
- ซ ม - ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - ล ซ - ม - ซ - ด่ ล - ด่ ซ
- - ม - ซ - ด ม - ด ร - - ร - ร - - ด่ - ล - ด่ - ซ
- - - ม - ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล - ซ - / ม - ซ - - ซ - ม
- ซ - - ซ - ม - ร - ม - ด ร - - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - - ม / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - - ร - ร ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล - ซ / ม - ซ - - ซ - ม - ซ -
- ซ - ม - ร - ม - ด - ร - - - ร
T2
- - - ด - ล - ด ด - ร - ร - ร ด - ล - ด ด - ร - ม
- ร - / ด - ล - ด ด - ร - ร - ร - ด - ล - - ด - ด - ร - / ซ
- ม ซ ร - ด ม - ด - ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ซ - ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ / ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ล - ซ ม - ร ด - ล - ซ
- ม - / ซ - ด่ ล - ด่ ซ - - ม - ซ - ด ม - ด ร - - ซ
- ม - / ซ - ด่ ล - ด่ ซ - - ม - ซ - ด ม - ด ร - ด่ - ลด่ล
- ซ - / ม - ซ - - ซ - ม - ซ - - ซ - ม - ร - ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / ด่-- - - - ม - ฟ--ด่ - - - -ด่ - - - ด่-- - ซ ฟ ม - ฟ--ด่ -
- ม / ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ - ซ - ซ - ซ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ - ร่ - ด่ - ลด่ล - ซ ม - ซ ซ
- ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด - - ซ - ม - / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ร - ร - ร - / ซ - ด่ ล - ด่ - - ม
- ซ - ด ม - ด ร - ด่ ลด่ล - ซ - / ม - ซ - ล - ซ - ม - ซ - ล
- ซ - ม - ร - ม - ด - ด - ร - ร
- ร - / - ล - ด - ด - ร - ม - ร - ด - ล - - ด - ด - ร - ร
- ร - / - ล - ด - ด - ร - ซ - ม ซ ร - ด ม - ด ด - ร - ร
- ร - / {ซด่ - ม}4ด่ - ด่ ลด่ล - ซ ม - ซ ซ - ด่ ร่ - ด่ ลด่ล - ซ ม
- ซ ม - ด่ ลด่ล - ซ ม - ร ด ...