ศรีนวน
- - - ซ [ - - ซ ซ ล ซ ด ม - ซ - ล - - ด ร ม ร ด ล - - - ซ ม ล ซ ม
- (ล ซ ม) ล ล ล ล ด ร ด ล ด ซ ลซ ม - - - ร มร ด ร ม - - - ซ ลซ ม ซ ล
- - - ด - ล - ล - ล ด ล ซ ม ซ ล - ล ด ล ซ ม ซ ล - - - ด รด ล ด ร
- - ด ม - - ซ ร ม ร ซ ร ม ร ด ล ท ล ซ ด - - ร ม ซ ล ซ ม ซ ร ม ด*
- - ด ร ด ด ด ด - ด - ซ ]
จบ
*[- - - ร - ม ซ ร ม ร ด ล ด ซ ล ด]2