พม่ารำขวาน
[- - ล ท - ล - ร ท ซ ล ท ซ ล ล ล]2 [- - - ซ - - ม ซ ล ท ล ซ ร ม ม ม]2
- - ซ ร - ม - ร ด ร ล ด ร ม ร ด ท ล ซ ด - - ร ม ซ ล ซ ม - ร - ด
- - ล ซ - - ล ท ล ซ ล ท ซ ล ล ล - - - ซ - - ล ท ล ซ ล ท ซ ล ล ล