มโหรีอีสาน
- ล ด ร - - ด ล ด ร - ด - ร ด ล - ซ ล ด - - - ร - ม ซ ม - - - -
- ล - ม - ม ร ด ล ด ร ม - ม ซ ล - - ซ ม ซ ม ร ด ร ม ด ร - - --
[- ล ด ร ม ร ด ล ด ร ล ด - ร ด ล - ซ ล ด - ด - ร ม ร ซ ม - - - -
- ล - ม - ม ร ด ล ด ร ม - ม ซ ล ด ล ซ ม ซ ม ร ด ร ม ด ร - - --]