ดวงจำปา
- ซ - ม - ซ ล ด่ - - ด่ ร่ ด่ ด่ ด่ ด่ - ท - ล - ซ - ร - - ร ม ร ร ร ร
- ม ซ ร มร ด ร ม - - ม ซ ม ม ม ม - ซฺ ลฺ ด - - ม ซ - - ล ด่ - - ซ ล
- - ด่ ล ซ ม - ซ - - - ล ซ ซ ซ ซ - - - ซ - - ซ ซ - - ฟ ม ร ม ฟ ซ
- - ล ซ - ฟ - ม - - - ซ ม ม ม ม - ร ม ร ม ร ด ลฺ - - ม ซ - - มร ด
- - ม ร ด ลฺ ร ด - - ด ร ด ด ด ด - ด - ลฺ - ด - ร - - ม ซ - - ร ม
- - ซ ม - ร - ด - - ด ร ด ด ด ด