ชมสวนดอกไม้
[ - ม - ซ - - - ล ซ ล ด ซ - - - - - ม - ซ - - - ล ซ ล ด ซ - ล ด ล
ซ ม - ซ - - - ล ด ซ ล ด - - - ร ม ร ด ล - ล ร ด - ล - ซ - - - -
- ซ - ม - ม ร ด ล ด ร ม - ซ - - - ซ - ม ซ ม ร ด ร ม ด ร - ร ด ร
ด ร ม ซ - ซ ด ล ซ ม - ร - ร ม ร - ด - ล - ล ร ด - ล - ซ - - - -]