แมงภู่ตอมดอก
2006/07/04 at มหาสารคาม
key Dm (ล=D, ด=F) / drone ซ=C
intro
ซ- รล่~ - - ม -
ล ด ร ด ล ด ร ล ด ล ด ล ร ด ร ด ล ซ - -
ซ - ล~ - - ด รล่~ - - -
inter
(ด) ล ด ร ด ล ด ร
|ล ด ล ด ล ร ด ร |ล ด ล ด ล ร ด ร.
ล~ - ล ร ด ล ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร
|ด ล ด ร |ด ล ด ร. ด ล ด ล |ด ล ด ร. มซ่ ร
ซ่ - ซ่ ล่ ซ่ ม ซ่ ล่ |ด่ ล่ ร่ ล่ |ด่ ล่ ร่ ล่.
ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ร ด ล ด ร ด ล
ด ร ล ด - - ล ร ด ร ล ด - - ล ร
ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร ล ด ล~ - ร - ล ด
theme
ร - ร ด ล ซ ล ด ร - ม ร ด ร ล ด
ร - ด ล ด ร ล ด ร ซ ม ร ด ร ล ด
ร - - - ด ร ล ด ร - - - ด ร ล ด
ร ซ ม ร ด ร ล ด ล~ - ล ร ด ล ด ร
ล - ร ด ล ร ด ร ล~ - ล ร ด ล ด ร
inter
|ด ล ด ร |ด ล ด ร. ด ล ด ล |ด ล ด ร.
ล ด ล ด ล ร ด ร ด ล ด ร ม~ - ซ ร
ม~ - ด ร ม~ - ซ่ ล่ ซ่ ม ซ่ ร ม~ - ล่ ซ่
ม~ - ด ร ม ซ่ ล่ ด่ ล่ ร่ ล่ ด่ - ร่ - ร่
|ม่ ด่ ม่ ร่ |ม่ ด่ ม่ ร่. ม่ ด่ ม่ ด่ ม่ ด่ ท่ ซ่
ล่ ด่ ล่ ร่ ล่ ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ซ่ ล่
ด่ ล่ ร่ ล ด่ ล่ ซ่ ม ล่ ม ซ่ ร ม ซ่ ม~ -
ด ร ด ล ด ร ม~ - ซ่ ร ม~ - |ด ร ด ล
|ด ร ด ล |ด ร ด ล |ด ร ด ล. ด ล ด ล
ด ร ล ด - - ล ร ด ร ล ด - - ล ร
ด ร ล ด ร ด ล ร ด ร ล ด ล~ - ด ร ล ด
theme
ร - ...