คำศัพท์ 日本語訳
ไม้เอก 第一声調符号
วรรณยุกต์ 声調符号
สระ 母音
พยัญชนะต้น 頭子音字
พยัญชนะ 子音(44文字)
พยางค์ 音節
อดีตกาล 過去時制
อักษรคฤนถ์ 古代インド南部で使われていた文字でタイ文字発明時に参考にした
อักษร 文字
สำเนียง 発音
สำนวน 慣用句
สะกด -ผิด 綴る / 綴りの間違い
สนทนา 会話する
สกรรมกริยา 他動詞
ไวยากรณ์ 文法 grammer
รูปสามารถ 可能形 ~できる
รูปปฏิเสธ 否定形
ปฏิเสธ 否定
บุรุษสรรพนาม 人称代名詞
บทสนทนา 会話
ตัวอักษร 文字
คำอุทาน 間投詞、感嘆詞
คำสุภาษิต 格言(教えを含む)
คำสุภาพ 丁寧語、敬語
คำสันธาน 結合詞
คำสรรพนาม 代名詞
คำศัพท์ 単語、語彙
คำวิเศษณ์ 修飾語
คำลักษณะนาม 類別詞
คำย่อ 略語
คำพังเพย 格言
คำแปล
คำบุพบท 前置詞
คำนาม 名詞 naun
คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำเหมือน 同義語
คำที่มีความหมายคล้ายกัน 類義語
คำตาย 促音節
คำตรงข้าม 反対語
คำด่า 罵倒語
คำช่วย 助詞
คำคุณศัพท์ 形容詞 adjective
คำกริยาวิเศษณ์ 副詞
คำกริยานุเคราะห์ 助動詞 auxiliary verb.
คำกริยา 動詞 verb.
ไม้โท 第二声調符号
ไม้ตรี 第三声調符号
ไม้จัตวา 第四声調符号
พยัญชนะ 子音 consonant
อักษรกลาง 中子音 middle consonant
อักษรควบ 複合音 cluster
อักษรสูง 高子音字 high consonant
อักษรต่ำ 低子音 low consonant
อักษรต่ำเดียว 低子音単独字 low consonant single
สระยาว 長母音 long vowel
สระสั้น 短母音 short vowel
ตัวสะกด 末子音 final
ตัวสะกดตาย -p,-t,-kの末子音 stop final
ตัวสะกดเป็น -p,-t,-k以外の末子音 non-stop final